Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2131. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Črnomelj«, stran 6020.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 - v nadaljevanju: ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet občine Črnomelj na 12. korespondenčni seji dne 19. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Črnomelj«
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Črnomelj«.
S tem sklepom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov, način financiranja izvedbe projekta, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Črnomelj in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva. Ta sklep vsebuje tudi akt o javno-zasebnem partnerstvu v skladu z 41. členom ZJZP.
Javni partner v projektu iz drugega odstavka tega člena je Občina Črnomelj. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki je izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
(javni interes)
Občina Črnomelj na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (UPB-1. Uradni list RS, št. 13/07, spremembe 110/09) ter na podlagi določb Zakona o javnem zasebnem partnerstvu, sprejema odločitev o obstoju javnega interesa za izgradnjo, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Črnomelj.
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 in katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP), kot koncesijsko partnerstvo, ki je tudi najučinkovitejši in najpogostejši način, saj je nosilec poslovnega tveganja izvajanja projekta zasebni partner.
3. člen
(predmet javno-zasebnega partnerstva in oblika izvedbe)
Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Črnomelj« je:
- izgradnja infrastrukture odprtega širokopasovnega omrežja za naselja v občini, kjer infrastruktura še ni zgrajena ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje zasebnemu partnerju.
JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja elektronskih komunikacij se izvede v obliki pogodbenega partnerstva, in sicer kot koncesijsko razmerje. Pri tem se uporabi BOT (build-operate-transfer) model ureditve medsebojnih razmerij med javnim in zasebnim partnerjem, glede lastništva in upravljanja omrežja, v skladu z 80. členom ZJZP v delu omrežja, zgrajenim z zasebnimi sredstvi. V delu omrežja, zgrajenim iz evropskih sredstev, se uporabi BTO model ureditve medsebojnih razmerij med javnim in zasebnim partnerjem.
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvaja na način, da pride do sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. S tem se dosežejo pozitivni učinki: znižanje proračunskih izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, spodbujanje razvoja različnih storitev, povečanje učinkovitosti javnih institucij ter gospodarstva, hitrejši dostop do znanja, razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi v manj razvitih krajih.
5. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja)
Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah:
- Imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta JZP;
- Objava javnega razpisa, priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga;
- Vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam;
- Izvedba odpiranja ponudb, za izbor izvajalca JZP;
- Pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca JZP, priprava poročila komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb;
- Izdaja odločitve o izbiri JZP;
- Sklenitev pogodbe o JZP (koncesijska pogodba).
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se bo izvajalo na celotnem območju občine Črnomelj.
Podrobnejša prostorska zasnova se določi z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Črnomelj.
7. člen
(pravice in obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti predvsem naslednje:
- izdelava projekta;
- na območjih, kjer za to obstoja ekonomski interes, izgraditi, upravljati in vzdrževati omrežje z lastnimi sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo v določenih rokih;
- na območjih, kjer izgradnja, upravljanje in vzdrževanje omrežja nista ekonomsko upravičena s sredstvi strukturne politike Evropske unije zgraditi omrežje, ga po izgradnji prenesti v lastništvo javnega partnerja;
- dostop do storitev praviloma v vseh naseljih v Občini Črnomelj na območju t.i. belih lis, lahko pa tudi ostalim naseljem, vendar pod drugimi pogoji;
- upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja v skladu s predpisanimi pogoji in na način, ki bo omogočil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji;
- nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji;
- upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov.
Odprto širokopasovno omrežje oziroma del omrežja bo izbrani zasebni partner upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop v omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji.
Izbrani zasebni partner za del omrežja znotraj lokalne skupnosti, ki je deloma zgrajeno s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, deloma pa z zasebnimi sredstvi, ponudnikom storitev in operaterjem zaračunava tržno ceno.
Glavna pravica zasebnega partnerja je izkoriščanje širokopasovnega omrežja v obdobju, določenem s koncesijsko pogodbo.
8. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem zagotoviti uporabo storitev JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji. Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni partner s soglasjem javnega partnerja.
Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov storitev, način njihovega uveljavljanja ter varstva.
9. člen
(pravice in obveznosti javnega partnerja)
Javni partner izbranemu zasebnemu partnerju zagotovi:
- uporabo že zgrajene infrastrukture, ki je v lasti lokalne skupnosti za namene zagotavljanja omrežja širokopasovnih elektronskih komunikacij (že položene cevi, jaški ipd.),
- pravico služnosti na zemljiščih, ki so v lasti lokalne skupnosti v obsegu, kot je to potrebno za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij,
- dajanje v uporabo telekomunikacijski prostor in druge pomožne prostore za montažo aktivne opreme v glavni POP točki in POP točkah na območju občine,
- druge storitve, ki so potrebne za izpeljavo projekta in jih lahko zagotovi le lokalna skupnost.
Glavna pravica javnega partnerja je prevzem zgrajenega širokopasovnega omrežja v last, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje po končani gradnji, oziroma po preteku koncesijskega razmerja z zasebnim partnerjem po preteku vsaj 20 let, vendar največ 30 let.
10. člen
(način financiranja)
Projekti JZP se financirajo iz:
- zasebnih storitev,
- s pridobivanjem sredstev iz državnega proračuna za kohezijsko politiko in evropskih sredstev za regionalni razvoj, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska unija oziroma druge institucije iz tega območja.
Financiranje se določi posebej za vsak projekt JZP.
11. člen
(ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebnemu partnerju nudi strokovno podporo, v tolikšnem obsegu, kot se bo določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP.
12. člen
(tveganje zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzame ves dobiček oziroma krije izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in izkoriščanjem omrežja, ki je predmet projekta JZP iz tega sklepa v celotnem obdobju, za katerega bo sklenjena koncesijska pogodba.
13. člen
(pooblastilo župana)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, imenovanje komisije, določitev pristojnosti in nalog komisije, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o JZP ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja JZP se pooblasti župana.
14. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Črnomelj, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-6/2010
Črnomelj, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost