Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 430-40/2010-1 Ob-3587/10 , Stran 1263
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS). 2. Predmet javnega razpisa: ARRS sofinancira nakup tujih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 3.330.000,00 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2010. 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). 5. Pogoji za kandidiranje na razpisu, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: pogoji za sofinanciranje nakupa tujih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010) (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). 6. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev: Prijava na javni razpis mora vsebovati: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-TZ-01-2010 – Prijavni obrazec za sofinanciranje nakupa tujih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu v letu 2010 in – samostojne priloge v skladu s prijavo. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in bazah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru. Poleg navedenega v prvem odstavku te točke so sestavni del razpisne dokumentacije: Metodologija, Pravilnik in Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti in vzorec pogodbe o (so)financiranju. 7. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav Kriteriji za ocenjevanje prijav so: – dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov uporabnikom, – pogostnost uporabe revij in baz podatkov, – kontinuiteta naročil, – strokovna usposobljenost prijavitelja za delo z uporabniki, – obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov, – kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov, – ekonomičnost in racionalnost nabave. Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik. 8. Prednost pri sofinanciranju: Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki po določilih Pravilnika in Metodologije dosežejo večje število točk znotraj posamezne vede. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tudi konzorciji, ki praviloma povezujejo vse štiri Univerze in vsaj štiri javne raziskovalne zavode oziroma celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru konzorcijskega nakupa. Prednost pri sofinanciranju nabave tuje znanstvene literature in baz podatkov bodo imeli tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu RS in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati. 9. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep: sklep o sofinanciranju tuje znanstvene literature in baz podatkov sprejme Upravni odbor ARRS. Upravni odbor ARRS odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. 10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. 11. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov ARRS. b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baze podatkov v letu 2010« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora biti oddana priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do vključno ponedeljka, 28. 6. 2010, do 12. ure (poštni žig), oziroma oddana v glavni pisarni ARRS, do ponedeljka, 28. 6. 2010, do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Razpis za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov« je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno ponedeljka, 28. 6. 2010, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. c) V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne upošteva. d) Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter ne bodo pravilno označene in oddane (glej točko b), komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Nepopolne in neupravičene prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom in Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. 12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: Odpiranje prijav bo v sredo, 30. 6. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnosti, Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave. 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh, od navedenega roka za oddajo prijave na javni razpis. 14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik v času uradnih ur do vključno dne 28. 6. 2010, v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). 15. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, pri Marici Žvar osebno ali po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik, od 9. do 13. ure, ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.

AAA Zlata odličnost