Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3530/10 , Stran 1285
1. Naziv in sedež prodajalca: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj. 2. Predmet prodaje: A) Stanovanja: a) Dvosobno stanovanje št. 2, v Kanižarici 31, stanovanje v 2. etaži, v izmeri 58,87 m2, pod identifikacijsko številko 89 E, leto izgradnje 1960. Nepremičnina je vpisana v vložku št. 1404/18, k.o. Dobliče. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in predkupno pravico po Stanovanjskem zakonu. Izhodiščna cena 14.600,00 €. b) Dvosobno stanovanje št. 7, v Kanižarici 14A, stanovanje v 5. etaži, v izmeri 64,98 m2, pod identifikacijsko številko 38 E, leto izgradnje 1984. Nepremičnina je vpisana v vložku št. 1406/9, k.o. Dobliče. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in predkupno pravico po Stanovanjskem zakonu. Izhodiščna cena 32.400,00 €. c) Podstrešna garsonjera št. 10, Kanižarica 14A, stanovanje v 6. etaži, v izmeri 32,33 m2, identifikacijska številka 40E, leto izgradnje 1984. Nepremičnina je vpisana v vložku št. 1406/11, k.o. Dobliče. Stanovanje je zasedeno in ima Občina Črnomelj predkupno pravico. Izhodiščna cena 17.300,00 €. B) Upravna stavba rudnik Poslovni objekt – upravna stavba rudnika je locirana v Poslovni coni Rudnik, v Kanižarici, s pripadajočim zemljiščem: parc. št. 2342/261 – zemljišče pod stavbo, v izmeri 1.036 m2 in parc. št. 2342/262 – dvorišče, v izmeri 1.375 m2, vpisanima pod vl. št. 897, k.o. Dobliče. Stavba št. 976, k.o. Dobliče, je zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je delno obnovljena – zamenjana, kritina in del oken ter finalne obdelave, obnovljena je kurilnica. Objekt in zemljišče sta v celoti komunalno opremljena. Stavba je dvonadstropna, vključno s kletjo, kjer je kurilnica. Ima več vhodov in zato več funkcionalnih enot. Na podlagi etažne razdelitve stavbe je razdeljena na petnajst samostojnih delov stavbe ter solastniške deleže delov stavbe, namenjenih skupni rabi vseh etažnih lastnikov, in pripadajoča parkirišča. Skupna vrednost objekta je 274.900,00 €. Možen je nakup celotne stavbe oziroma po posameznih delih. Obstoječi najemniki imajo predkupno pravico. Dokumentacija o posameznih etažnih enotah in izhodiščnih cenah za te enote je na razpolago v tajništvu Rudnika Kanižarica in je sestavni del tega razpisa. C) Počitniški objekti a) Počitniška hišica v Pelegrinu pri Umagu, Republika Hrvaška, s pripadajočim dvoriščem, velikost objekta 32,54 m2, velikost celotne parcele 186 m2. Nahaja se 3 km od Umaga v smeri proti Novigradu. Objekt je bil zgrajen leta 1969 in kasneje adaptiran. Zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Postopek vpisa je v teku. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo sodnega cenilca za gradbeništvo, je 52.000,00 €. V izhodiščno ceno niso vključeni stroški za zemljiškoknjižno izvedbo. b) Apartma v počitniškem naselju Duga Uvala pri Puli, v izmeri 37,10 m2. Nahaja se na parceli št. 2383/23, objekt Javorika II, stopnišče II, št. apartmaja 3. Objekt je bil zgrajen leta 1989. Zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Postopek vpisa je v teku. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo sodnega cenilca za gradbeništvo, je 56.000,00 €. V izhodiščno ceno niso vključeni stroški za zemljiškoknjižno izvedbo. 3. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Pri nakupu počitniških objektov kupec nosi ves riziko in tudi stroške postopkov, potrebnih za dokončen vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v R Hrvaški. 4. Stroške sestave pogodbe plača prodajalec, predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, morebitne uradne prevode v hrvaški jezik pri nepremičninah pod točko 2.C, vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, oziroma dajatve plača kupec. 5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki morajo najkasneje do vključno dne 14. 6. 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od naveden izhodiščne cene nepremičnine na račun št. 02430-0013610117, ki je odprt pri NLB d.d. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani izbiri. 6. Pri nakupu stanovanj ima dosedanji najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe je dolžan poravnati vse zapadle najemnine iz naslova najemnega razmerja. V primeru, da nepremičnine ne kupi dosedanji najemnik, po določilih 107. člena Stanovanjskega zakona, sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječe najemno razmerje. Kupec stanovanja vstopi v pravni položaj najemodajalca in prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, položaj najemnika pa se po izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati. 7. Ponudbe z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti do 14. 6. 2010, do 12. ure, v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslovu naročnika Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, v zaprti ovojnici, s pripisom »javni razpis – ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. 8. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 15 dni od overitve pogodbe pri notarju. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 9. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje likvidacijski upravitelj Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji. Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudbe. 10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni dolžan sprejeti nobene ponudbe in tudi ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremične najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če za vsako nepremičnino ponudbo odda le en ponudnik. 11. Ogled nepremičnin je možen: – stanovanja: ponedeljek, 7. junija 2010, med 10. in 12. uro, – upravna zgradba: torek, 8. junija 2010, med 10. in 12. uro, – apartma v Dugi Uvali, Pula: sreda, 9. junija, med 10. in 12. uro, – počitniška hišica v Pelegrinu: četrtek, 10. junija 2010, med 10. in 12. uro. 12. Podrobnejše informacije in pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, tel. 07/30-56-100 ali po elektronski pošti, rudnik@siol.net.

AAA Zlata odličnost