Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 478-158/2009 Ob-3552/10 , Stran 1295
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Opis predmeta javnega razpisa za podelitev stavbne pravice Predmet javnega razpisa so nepremičnine, kot sledi: A) Območje zazidalnega načrta Kajuhova – hudournik Morer: i) Na zemljišču s parcelno številko 1801/7, k.o. Izola – v izmeri 802 m2 (na gradbeni parceli je možna gradnja poslovnega objekta s tlorisno površino 9,20 x 34 m, pri čemer je etažnost K+P+1). ii) Na zemljišču s parcelno številko 2589/2, k.o. Izola – v izmeri 2.263 m2 (na gradbeni parceli je dopustna gradnja proizvodno uslužnostnega objekta E na delu gradbene parcele 3 in avtopralnice. Tlorisna površina proizvodno uslužnostnega objekta je 42 x 30 m, pri čemer je etažnost P+2 z atrijsko zasnovo. Tlorisna površina avtopralnice je 17 x 8 m, etažnost P). iii) Na delu zemljišča s parcelno številko 2589/1 – v izmeri približno 1.000 (na gradbeni parceli je dopustna gradnja proizvodno uslužnostnega objekta E na delu gradbene parcele 3. Tlorisna površina objekta je 42 x 12 m, etažnosti P+2). iv) na delu zemljišča s parcelno številko 2589/1 k.o. Izola – v približni izmeri 2.500 m2 (na gradbeni parceli 9 in delu gradbene parcele 8 je dopustna gradnja poslovno stanovanjskega objekta, tlorisne površine 72 x 24 m, etažnosti (K) + P ob Prešernovi cesti in maks (K)+P+2 ob notranji cesti na JV. B) Območje OPPN CMI živilska industrija ob Južni cesti i) na delu zemljišča s parcelnimi številkami del 2612, 2619/1, del 2621/3, del 2620/1, 2635/1, del 2617/1 in 2510/18, vse k.o. Izola – v približni izmeri 9.000 m2 (območje urejanja A je namenjeno proizvodni dejavnosti živilske predelovalne industrije z drugimi sorodnimi in komplementarnimi programi s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Na gradbeni parceli št. 1 je predvidena gradnja proizvodnih hal živilske industrije s skladišči, s spremljajočimi tehničnimi, servisnimi, energetskimi, pisarniškimi in prodajnimi prostori, maksimalna višina objektov je 11–12 m nad koto pritličja, vendar ne sme presegati višine 43 m n.m. Kota pritličja je pogojena s prometnim priključkom. Etažnost objektov je znotraj maksimalnega višinskega gabarita gradbene meje in je do (K)+P+1 – proizvodni prostori ali do (K)+P+2+M – pisarniški prostori. 3. Izhodiščna cena: – v območju zazidalnega načrta Kajuhova – hudournik Morer znaša višina nadomestila 8,86 EUR/m2; – v območju OPPN CMI živilska industrija ob južni cesti znaša višina nadomestila 6,2 EUR/m2. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo nadomestila za stavbno pravico v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja. 4. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega razpisa je podelitev stavbne pravice na zgoraj navedenih nepremičninah, in sicer za dobo 30 let od sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Stavbna pravica na nepremičnini bo podeljena ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotnega nadomestila in po poravnanih vseh stroških se bo pridobitelju stavbne pravice nepremičnina izročila posest s pravico vpisa stavbne pravice na podeljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Pridobitelj stavbne pravice bo poleg ponujenega nadomestila dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe stavbne pravice na svoje ime. 5. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola ali po telefonu 05/660-02-00, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s Poooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si. 6. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% izklicne cene za posamezen predmet podelitve stavbne pravice na račun Občine Izola, TRR št. 01240-0100006381, sklic: 00 4783902007. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za podelitev stavbne pravice nepremičnine pod točko »A-i, A-ii, A-iii, A-iv, B-i«, najpozneje do 14. 6. 2010 do 24. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 7. Drugi pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 8. Postopek po odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 16. 6. 2010 ob 15.30 v sejni sobi Urada za okolje in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. 9. Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine Občine Izola. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 10. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek podelitve stavbne pravice na nepremičninah in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost