Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2134. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010, stran 6024.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 124/08, 81/09 in 107/09) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov            R2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     5.089.937,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.868.544
70  DAVČNI PRIHODKI               2.583.379
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.250.529
   703 Davki na premoženje            166.650
   704 Domači davki na blago in storitve     166.200
71  NEDAVČNI PRIHODKI               285.165
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     184.715
   premoženja                      
   711 Takse in pristojbine             5.500
   712 Denarne kazni                18.750
   713 Prihodki od prodaje blaga in         1.500
   storitev                       
   714 Drugi nedavčni prihodki           74.700
72  KAPITALSKI PRIHODKI               61.520
   721 Prihodki od prodaje zalog          12.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       49.520
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev          
73  PREJETE DONACIJE                 1.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov      1.500
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.158.373
   740 Transferni prihodki iz drugih      2.158.373
   javnofinančnih institucij               
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.094.423
40  TEKOČI ODHODKI                 938.940
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     268.008
   401 Prisp. delodajalca za soc. varnost     43.266
   402 Izdatki za blago in storitve        602.666
   409 Rezerve                   25.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.214.773
   410 Subvencije                 92.637
   411 Transferi posameznikom in         610.910
   gospodinjstvom                    
   412 Transferi neprofitnim org. in       119.797
   ustanovam                       
   413 Drugi tekoči domači transferi       391.429
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.905.210
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.905.210
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             35.500
   431 Investicijski transferi pravnim in     20.000
   fizičnim osebam, ki niso proračunski         
   uporabniki                      
   432 Investicijski transferji          15.500
   proračunskim uporabnikom               
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)       -4.486
------------------------------------------------------------
B   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV              
   (750+751+752)                     
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)                 
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV                        
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb                        
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        
C.  RAČUN FINANCIRANJA                  
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       -4.486
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII. -      4.486
   XI.)                         
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            4.486
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2011, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1115/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost