Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2181. Pravilnik o vsebini in trajanju programa strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč, stran 6104.

Na podlagi drugega odstavka 61.c člena in tretjega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 101/07, 31/08, 45/08 in 96/09) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o vsebini in trajanju programa strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in trajanje programa strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).
2. člen
(predsednik sodišča)
Usposabljanja za vodstveno funkcijo v sodstvu se udeleži predsednik sodišča v skladu z določbami Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 101/07, 31/08, 45/08 in 96/09, v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(direktor sodišča)
Usposabljanja za direktorje se udeleži direktor sodišča v skladu z določbami zakona.
II. VSEBINA IN TRAJANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
4. člen
(vsebina usposabljanja)
Program usposabljanja je razdeljen po vsebinskih delih, ki obsegajo zlasti naslednja funkcionalna znanja:
I. vodenje in upravljanje sodišča:
- pristojnosti predsednika okrožnega sodišča pri upravljanju in vodenju sodišča,
- položaj direktorja sodišča,
- razmejitev pristojnosti med predsedniki in direktorji sodišč,
- razmejitev pristojnosti med predsedniki sodišč in Ministrstvom za pravosodje,
- sodobne metode in tehnike organiziranja in vodenja,
- letni program dela in letno poročilo,
- odnosi z javnostmi;
II. kadrovanje in upravljanje s človeškimi viri:
- upravljanje s kadri,
- kadrovanje na sodišču,
- razpis sodniškega mesta, napredovanje, ocena in osebni spis;
III. finančno poslovanje in načrtovanje:
- finančno in računovodsko poslovanje sodišč,
- proračun sodišča in upravljanje z njim,
- ugotovitve revizijskih pregledov sodišč,
- javna naročila;
IV. osebna integriteta in varnostna vprašanja:
- zagotavljanje varnosti na sodišču,
- osebna integriteta in samovarstveno vprašanje,
- pregled raziskav o varnosti sodišč in izhodišča za izboljšanje,
- varnostna vprašanja v zvezi z Specializiranim oddelkom za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj,
- obvladovanje stresa na vodilnem položaju,
- poslovni protokol.
5. člen
(potek in trajanje usposabljanja)
(1) Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: center) organizira usposabljanje najmanj dvakrat letno.
(2) Usposabljanje traja najmanj 24 pedagoških ur. Pedagoška ura obsega najmanj 45 minut.
(3) Vsebine po programu strokovnega usposabljanja iz prejšnjega člena so lahko izvedene v obliki predavanj, seminarjev ali delavnic. Usposabljanje poteka skupaj za predsednike in direktorje, določene vsebine pa so lahko organizirane ločeno.
6. člen
(potrdilo)
(1) Po zaključenem usposabljanju center izda udeležencu potrdilo o opravljenem usposabljanju.
(2) Potrdilo o opravljenem usposabljanju obsega najmanj:
- ime in naslov izvajalca usposabljanja;
- datum in kraj izvedbe usposabljanja;
- ime in priimek udeleženca, rojstni datum in kraj rojstva;
- evidenčna številka potrdila;
- podpis direktorja centra;
- žig.
(3) Izdano potrdilo se šteje kot dokazilo izpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 62. člena zakona za predsednike, oziroma prvega odstavka 61.c člena zakona za direktorje sodišč.
(4) Potrdilo o opravljenem usposabljanju za predsednike se izda v štirih izvodih, od katerih prejme tri udeleženec, četrti izvod pa ostane v spisu centra.
(5) Potrdilo o opravljenem usposabljanju za direktorje se izda v treh izvodih, od katerih dva prejme udeleženec, tretji izvod pa ostane v spisu centra.
(6) Podatki o usposabljanju se vodijo v upravnih spisih v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek in predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-85/2010
Ljubljana, dne 25. maja 2010
EVA 2010-2011-0014
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost