Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2171. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica, stran 6070.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 60/07, 27/08 in 79/09) 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 23/99 in 109/01 in UVG 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 28. seji dne 20. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo ukrep, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica.
2. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo iz proračuna Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občine).
3. člen
Upravičeni prejemniki državne pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: upravičenci).
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
Do državne pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
- so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
- so podjetja iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov.
Državna pomoč ne sme biti:
- pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
- dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
4. člen
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki neposrednih subvencij obresti.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravili državnih pomoči in pomoči »de minimis«.
5. člen
Z ukrepom želimo na območju občine zagotoviti konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbuditi investicijska vlaganja zasebnega sektorja. Na ta način sledimo ciljem, opredeljenim v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013) in občinskih strateških dokumentih (Razvojni program Občine Žirovnica 2009-2016 z elementi do leta 2020).
6. člen
Splošna določila:
- Pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina in zahtevane vloge se določijo z javnim razpisom.
- Upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo iz tega pravilnika izvede v celoti.
- Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
- Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isto investicijo ni pridobil ali je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
- Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 3 leta po dokončani naložbi.
- Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev.
- Končni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
- Upravičenec, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
- Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo in iste upravičene stroške, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let.
- Upravičenec mora imeti sedež v Občini Žirovnica, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v Občini Žirovnica.
7. člen
Višina sredstev se za vsako leto določi s proračunom občine.
8. člen
Spodbujanje naložb v gospodarstvo
Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvu, s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest.
Predmet ukrepa je subvencija obrestne mere.
Upravičenci so opredeljeni v 3. členu tega pravilnika.
Pogoji:
- naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po njenem zaključku
- upravičenec ima sedež družbe in lokacijo naložbe na območju Občine Žirovnica
- gospodarska družba ni družba v težavah
- pomoč se dodeli le v primeru, kadar le-ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je ta spodbuda za izvedbo projekta nujno potrebna
- pri izračunu se upošteva referenčna obrestna mera, objavljena v uradnem listu EU.
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa zemljišč
- stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč
- stroški gradnje in nakupa objektov
- stroški nakupa strojev in opreme
- stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Višina:
- subvencija obrestne mere ne sme presegati 5% vrednosti naložbe.
9. člen
Občina po postopku javnih naročil, izbere banko, s katero sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju ter jo pooblašča, da izpelje vse postopke dodelitve sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.
Pomoč upravičencem se dodeljuje na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, ki ga izvede občina. V javnem razpisu so podrobneje določeni kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
10. člen
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način in vsebuje zlasti:
- ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa
- predmet javnega razpisa
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
- rok, v katerem bodo potencialni prejemniki - upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa
- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
- drugo.
11. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s poslovnim načrtom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne po pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih pomoči.
Št. 302-003/2010
Žirovnica, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost