Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2110. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, stran 5982.

Na podlagi petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 21. člena, šestega odstavka 49. člena, tretjega odstavka 50. člena in šestega odstavka 51. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja veterinarske preglede živali pri vstopu na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L št. 268 z dne 24. 9. 1991, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/496/EGS).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za nekomercialne premike hišnih živali, ki potujejo skupaj z lastniki.
(3) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.«.
2. člen
V četrtem odstavku 9. člena se besedilo »ki o tem obvesti Evropsko komisijo zaradi uvrstitve karantenskega centra na listo EU odobrenih centrov, ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije« nadomesti z besedilom »ki pripravi in posodablja seznam odobrenih karantenskih centrov in njihovih številk odobritve ter ga objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0118
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost