Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 16/2010 Ob-3510/10 , Stran 1284
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2010/2011. 3. Na razpis se lahko prijavijo: a) Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez). b) Organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo. c) Pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in množičnih prireditev ne tekmovalnega značaja pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu. 4. Pogoji in merila Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis predložiti: – razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica in je za vse ekipne panoge enoten), ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno športno panogo se lahko razpiše samo en sistem tekmovanja), – ime koordinatorja, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na področju športa). Zavod za šport RS Planica bo za strokovno pripravo in koordinacijo programa Šolska športna tekmovanja in prireditve sredstva razdelil po naslednjih merilih: 1. Pomembnost panoge Max. število točk – 65 točk Panoge razdeljene v 4 skupine: Skupina A – 65 točk, skupina B – 20 točk, skupina C – 10 točk, skupina D – 0 točk. V skupini A so naslednje panoge: Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), košarka, nogomet, odbojka, rokomet. Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), košarka, nogomet, odbojka, rokomet. OŠPP: vse razpisane panoge. V skupini B so naslednje panoge: Osnovna šola: odbojka na mivki, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), ekipni kros, streljanje z zračno puško, lokostrelstvo, judo, smučarski tek, biatlon, gorsko kolesarjenje, športno plezanje, badminton, namizni tenis, orientacijski tek, mali vaterpolo, smučarski skoki, šah, smučanje in deskanje, plavanje, ples. Srednja šola: ekipni kros, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), odbojka na mivki, smučanje in deskanje, streljanje z zračno puško, lokostrelstvo, judo, plavanje, gorsko kolesarjenje, ples, športno plezanje, badminton, šah. Šport otrok in mladine s posebnimi potrebami – vse razpisane panoge. V skupini C so naslednje panoge: Osnovna šola: atletika (tek trojk, gorski tek, ulični tek), mladina in gore, rafting, mini floorball, kolesarstvo – vožnja na čas, množične prireditve. Srednja šola: atletika (tek trojk, gorski tek, ulični tek), rafting, mali vaterpolo, orientacijski tek, množične prireditve. V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C in niso bile vključene v sistem Šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2009/10 oziroma se prvič vključujejo v sistem v šolskem letu 2010/11. Prijavljenim panogam v skupini D se ne sofinancira delo koordinatorja, pripravljeni razpisi za osnovne in srednje šole pa bodo objavljeni v Informatorju I (šolsko leto 2010/11). V šolskem letu 2011/12 imajo panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu vključenih šol v panogo to potrdi tudi Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica. 2. Nivoji tekmovanj Max. število točk – 10 točk Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na državnem nivoju. Nivo 4 – 10 točk, Nivo 3 – 5 točk, Nivo 2 – 3 točke, Nivo 1 – 1 točka. 3. Število udeležencev Max. število točk – 25 točk Število udeležencev (tekmovalcev) na vseh tekmovanjih državnega nivoja: 0–100 udeležencev – 5 točk, 100–500 udeležencev – 10 točk, nad 500 udeležencev – 25 točk. 5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 35.000,00 EUR. Skupna razpisana sredstva so v višini 35.000 EUR (17.500 EUR v obdobju avgust–oktober 2010 in drugi del sredstev 17.500 EUR v obdobju maj–junij 2011). Izbrani koordinatorji jih bodo prejeli v dveh delih. Prvi del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, panožna zveza, organizacija oziroma subjekt in koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija) celotnih razpisov posamezne panoge, ki bodo objavljeni v publikaciji Informator I (2010/11), drugi del sredstev pa na podlagi sklepnega poročila, ki ga morajo koordinatorji panog (žig nacionalne panožne športne zveze, organizacije oziroma subjekta) poslati na Zavod za šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma najkasneje do 7. 6. 2011. 6. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim planom. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2010. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – ŠŠT 2010/2011«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. 9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 17. 6. 2010. Odpiranje vlog ne bo javno. 10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog. 11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, pri Mateji Reberšak Cizelj (tel. 01/434-23-91), e-pošta: mateja.rebersak@sport.si, prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

AAA Zlata odličnost