Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 10-020-000012 Ob-3558/10 , Stran 1278
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 1. Predmet razpisa Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvedbe filmskih festivalov, ki bodo izvedeni v letu 2010. Namen financiranja filmskih festivalov je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti. Pri izboru projektov bo sklad upošteval merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem javnem razpisu. 2. Razlaga izrazov Festival je zgoščen in časovno jasno zamejen nabor filmskih in spremljevalnih dogodkov ob prisotnosti filmskih avtorjev, producentov in zainteresirane javnosti, ki se odvija z namenom, predstaviti domačemu in mednarodnemu občinstvu aktualno ali tematsko opredeljeno filmsko produkcijo z originalnega oziroma čim bolj kakovostnega formata filmske projekcije. Prijavitelji so upravičene pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev. Finančni načrt projekta je prikaz virov financiranja projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za realizacijo projekta ter pojasnila, na kakšen način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo projekta. Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta. Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za realizacijo projekta so vse verodostojne listine (pogodbe s financerji, koproducenti, z donatorji in s sponzorji; izjava o vložku prijavitelja...), iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za realizacijo projekta. Terminski načrt je časovno natančno opredeljen opis vseh aktivnosti, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta. Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem razpisu, imajo pomen, kot je določeno v SPP in drugih veljavnih predpisih. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičene pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev. Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave projekta na ta javni razpis z istim projektom hkrati kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se na tem javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. 4. Merila Pri ocenjevanju projektov za financiranje filmskih festivalov bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju: SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni projekt je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 75 točk. 5. Obvezne priloge: – obrazec št. 1 – obrazec vloge za financiranje filmskih festivalov za leto 2010; – obrazec št. 2 – finančni načrt projekta; – obrazec št. 3 – predračun projekta; – izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino tega javnega razpisa in sprejemanju meril in pogojev tega javnega razpisa; – izjava št. 2 – da prijavitelj ni kadidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v RS; – izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov; – izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02); – izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar potrdita Direktorat za medije in Filmski studio Viba film Ljubljana; – izjava št. 6 – izjava o tem, kolikokrat je bil prijavljeni projekt že prijavljen na javni razpis; – izpis iz Poslovnega registra Slovenije (iPRS) – sklad bo po uradni dolžnosti pridobil omenjeni izpis. V primeru, da prijavitelj razpolaga z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni razpis ni starejši od 3 mesecev, ga lahko zaradi pospešitve postopka priloži. Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – dokazila o festivalskem delovanju prijavitelja z navedbo naslovov prikazanih filmov za obdobje vsaj enega leta; – dokazila o številu festivalskih predstav in številu gledalcev za obdobje vsaj enega leta; – dokazila o medijski odmevnosti prijaviteljeve festivalske dejavnosti; – programska usmeritev festivala; – terminski načrt festivala; – podatki o načrtovanem številu prikazanih filmov, predstav in gledalcev; – podatki o filmsko-vzgojnih dejavnostih; – dokazila o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske dejavnosti; – dokazila o zaprtju finančne konstrukcije festivala; – S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1, zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2, društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2). 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo filmskih festivalov za leto 2010 na podlagi tega javnega razpisa, je 85.000,00 EUR. Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi izven Republike Slovenije. O izjemah odloča nadzorni svet sklada na predlog direktorja. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 1. 2011. 7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi akti sklada. 8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6. 2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – obrazci št. 1; 2 in 3; – izjave št. 1; 2; 3; 4; 5 in 6; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani sklada www.film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti podpisana in žigosana. En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf po elektronski pošti na info@film-sklad.si. Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge. 10. Oddaja in dostava vlog Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa. 11. Odpiranje vlog O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: – kraj, datum in čas odpiranja vlog; – osebna imena navzočih in odsotnih članov komisije; – osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo; – ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah; – seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove prijavitelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh in jim v pozivu določi rok, v katerem je potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v roku, določenem s pozivom za dopolnitev, zavržena. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega javnega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7 dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog financiranih projektov. Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se doda v razpisno dokumentacijo projekta in v primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski program zavezuje prijavitelja in sklad. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu opozoriti. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor pripravi končni predlog projektov in izda odločbe o financiranju. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja filmskih festivalov za leto 2010, sklenil pogodbo o financiranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor sklada. Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne odzove, ali če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu predhodno opozoriti. Odločbe o financiranju ne bodo izdane pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani Evropske komisije (v nadaljevanju: shema). Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja. 15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Nataša Bučar, pomočnica direktorja za splošne zadeve, natasa.bucar@film-sklad.si, (tel. 01/234-32-04).

AAA Zlata odličnost