Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3567/10 , Stran 1315
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, faks 02/538-15-02, e-mail: obcina@moravske-toplice.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: 2.1. stavbna zemljišča: 2.1.1. zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1526, dvorišče, v izmeri 166 m2, stavba v izmeri 309 m2; delno stavbno, delno kmetijsko zemljišče, parc. št. 1527, sadovnjak, v izmeri 2115 m2 in kmetijsko zemljišče, parc. št. 1528, travnik v izmeri 789 m2, vsa vpisana v z.k. vložku št. 73, k.o. Selo. Zemljišča se prodajajo kot zaključena celota po izhodiščni ceni 5.562,00 EUR za solastniški delež 3 (delež 1 prodaja po isti ceni na m2 solastnik zemljišča); 2.1.2. delno nezazidani stavbni, delno kmetijski zemljišči: parc. št. 812, njiva, v izmeri 4709 m2 in parc. št. 813/2, travnik, v izmeri 1960 m2, obe vpisani v z.k. vložku št. 76, k.o. Selo. Zemljišči se prodajata kot zaključena celota po izhodiščni ceni 18.174,00 EUR; 2.1.3. delno zazidano stavbno, delno kmetijsko zemljišče, parc. št. 1544, sadovnjak, v izmeri 1775 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 10 m2, vpisano v z.k. vložku št. 188, k.o. Selo, po izhodiščni ceni 11.450,00 EUR; 2.1.4. zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1771, sadovnjak, v izmeri 239 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stavba v izmeri 214 m2, vpisano v z.k. vložku št. 188, k.o. Selo, po izhodiščni ceni 6.671,00 EUR; 2.1.5. nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 4200/2, njiva v izmeri 938 m2, vpisano v z.k. vložku št. 273, k.o. Selo, po izhodiščni ceni 6.566,00 EUR; 2.1.6. nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 4224, njiva v izmeri 2013 m2, vpisano v z.k. vložku št. 273, k.o. Selo, po izhodiščni ceni 14.091,00 EUR; 2.1.7. zazidano stavbno zemljišče parc. št. 4065, sadovnjak, v izmeri 111 m2, dvorišče v izmeri 500 m2, stavba v izmeri 220 m2, vpisano v z.k. vložku št. 116, k.o. Selo, po izhodiščni ceni 5.817,00 EUR; 2.1.8. nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 986, travnik, v izmeri 261 m2, vpisano v z.k. vložku št. 79, k.o. Središče, po izhodiščni ceni 1.827,00 EUR; 2.1.9. nezazidani stavbni zemljišči, parc. št. 2331/1, travnik, v izmeri 744 m2 in parc. št. 2331/2, travnik, v izmeri 290 m2, vpisani v z.k. vložku št. 241, k.o. Prosenjakovci. Zemljišči se prodajata kot zaključena celota po izhodiščni ceni 3.619,00 EUR za solastniški delež 1 (delež 1 prodaja po isti ceni na m2 solastnik zemljišča); 2.1.10. zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1303/2, njiva, v izmeri 9195 m2, poslovna stavba, v izmeri 580 m2, poslovna stavba, v izmeri 790 m2, poslovna stavba, v izmeri 10060 m2 in dvorišče, v izmeri 2185 m2, vpisano v z.k. vložku št. 531, k.o. Tešanovci, po izhodiščni ceni 580.000,00 EUR. Zemljišče je obremenjeno s hipoteko, stavbno in zakupno pravico. 2.2. komunalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo: 2.2.1. parc. št. 1054/8, travnik, v izmeri 925 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 34.687,50 EUR; 2.2.2. parc. št. 1054/9, travnik, v izmeri 982 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 36.825,00 EUR; 2.2.3. parc. št. 1054/10, travnik, v izmeri 1235 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 46.312,50 EUR; 2.2.4. parc. št. 1054/12, travnik, v izmeri 1279 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 47.962,50 EUR; 2.2.5. parc. št. 1054/14, travnik, v izmeri 779 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 29.212,50 EUR; 2.2.6. parc. št. 1054/15, travnik, v izmeri 757 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 28.387,50 EUR; 2.2.7. parc. št. 1054/16, travnik, v izmeri 774 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 29.025,00 EUR. 2.3. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče: 2.3.1. parc. št. 3515/1, travnik, v izmeri 5291 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1013, k.o. Moravci, po izhodiščni ceni 529.100,00 EUR; V izhodiščno ceno nepremičnin pod točkami 2.1., 2.2. in 2.3. ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec poleg kupnine. V izhodiščno ceno nepremičnin pod točkama 2.2. in 2.3. je že vključen komunalni prispevek. Za kmetijska zemljišča je ponudnik v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih dolžan sprejeti tudi ponudbo prodajalca na Upravni enoti v Murski Soboti. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Pogoji prodaje: 4.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 4.2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo pristojna komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 4.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima občina pravico zadržati vplačano varščino. 4.4. Vpis v zemljiško knjigo se bo opravil po plačilu celotne kupnine. 4.5. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin in stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. 6.2. Z ponudniki, ki bodo podali enakovredne najugodnejše ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. 6.3. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 6.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 6.5. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, občina zadrži njegovo varščino. 6.6. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Moravske Toplice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina in drugi izkazani stroški. 6.7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 2010, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja ponudb. 6.8. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 7.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter v roku podajo pravilno ponudbo, ki mora vsebovati: – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1), – izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2), – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3), – dokazilo o vplačani varščini s številko računa za primer vračila varščine, – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko – za fizične osebe. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 7.2. Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice, št.: 01278-0100012085, z navedbo »varščina za javno zbiranje ponudb«. Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 7.3. Pogoj za veljavnost ponudb je, da ponudnik za nakup kmetijskih zemljišč (v celoti ali v delu), v zakonitem roku vloži na Upravni enoti v Murski Soboti, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo navedenih kmetijskih zemljišč. 8. Zakonska podlaga: za izvedbo javnega zbiranja ponudb se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09). 9. Rok, naslov in informacije: Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na zgornji naslov, do vključno 28. junija 2010, do 10. ure. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri tajniku občine Martini Vink Kranjec, tel. 02/538-15-04 ali na e-naslovu: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prejmejo v vložišču Občine Moravske Toplice.

AAA Zlata odličnost