Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3491/10 , Stran 1301
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: A/ Stanovanja na Jesenicah 1) Stanovanje št. 8, v 4. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 85, 4270 Jesenice, v izmeri 52,72 m2, vpisano v vložek št. 2130/8, k.o. Jesenice, ID št. stanovanja 2175-9-8. Izklicna cena: 52.500,00 EUR. 2) Stanovanje št. 5, v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Savska cesta 4, Slovenski Javornik, 4270 Jesenice, v izmeri 52,40 m2, vpisano v vložek št. 2324/5, k.o. Jesenice, ID št. stanovanja 2175-2540-5. Izklicna cena: 29.800,00 EUR. 3) Stanovanje št. 7, v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta talcev 7b, 4270 Jesenice, v izmeri 50,78 m2, vpisano v vložek št. 496/7, k.o. Koroška bela, ID št. stanovanja 2178-498-7. Izklicna cena: 47.500,00 EUR. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). B/ Stanovanjska stavba z zemljiščem 1) Stanovanjska stavba z zemljiščem na naslovu Ciringa 4, 2201 Zgornja Kungota, ki se nahaja na parc. št. 441/4, k.o. Ciringa, vpisana v vložku 145, iste k.o., v skupni površini 142,90 m2. Kupec z nakupom prevzame tudi obveznost sanacije objekta skladno z odločbo Inšpektorata za okolje in prostor, Območna enota Maribor št. 06122-1856/2009-5218/9 z dne 13. 4. 2010. Izklicna cena: 14.800,00 EUR. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). C/ Stanovanja v Trbovljah 1) Stanovanje št. 7, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 9, 1420 Trbovlje, v izmeri 47,20 m2. Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 302.s, k.o. Trbovlje, vložek št. 887, iste k.o. Izklicna cena: 14.900,00 EUR. 2) Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 43, 1420 Trbovlje, v izmeri 41,26 m2. Stanovanju pripada tudi shramba in drvarnica. Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 823/33, k.o. Trbovlje. Izklicna cena: 12.200,00 EUR. 3) Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 45, 1420 Trbovlje, v izmeri 49,08 m2. Stanovanju pripada tudi shramba in drvarnica. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, podan pa je predlog. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 192/57.s, k.o. Trbovlje. Izklicna cena: 12.900,00 EUR. 4) Stanovanje št. 6, v 2. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 47, 1420 Trbovlje, v izmeri 31,82 m2. Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 823/3 in 1761/1, obe k.o. Trbovlje. Izklicna cena: 10.200,00 EUR. 5) Stanovanje št. 12, v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 47, 1420 Trbovlje, v izmeri 29,76 m2. Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 823/3 in 1761/1, obe k.o. Trbovlje. Izklicna cena: 10.150,00 EUR. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe: Ogled nepremičnin bo možen: Za nepremičnine pod točko A/ na kraju samem dne 9. 6. 2010 od 10. do 11. ure (kontaktna oseba: ga. Ažman, tel. 031/711-662). Za nepremičnine pod točko B/ na kraju samem dne 10. 6. 2010 ob 10. uri (kontaktna oseba: g. Gerdej, tel. 02/82-165-00). Za nepremičnine pod točko C/ na kraju samem dne 10. 6. 2010 od 9. do 12. ure (kontaktna oseba: g. Ajkunič, tel. 041/667-548). Izvedba javne dražbe: Javna dražba za nepremičnine pod točkami A/, B/ in C/ se bo izvedla: dne 17. 6. 2010 ob 10. uri v poslovnih prostorih Stanovanjsko podjetje d.o.o., Industrijska ulica 2 a, Jesenice. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu »videno–kupljeno« in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja d.o.o. številka: 02470-0018512574 sklic: 01 (za nepremičnine pod točko A/ od 1–3 in pod točko C/ od 1–5 dodajte še zaporedno številko, glede na to za katero nepremičnino vplačujete kavcijo, npr. 01-1-3, če vplačujete za stanovanje pod A/, zap. št. 1 ali 01-3-5, če vplačujete za parkirno mesto pod C/, zap. št. 5). Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije; 2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun; 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani vseh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine in davščine, prejme kupec original prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Vračunana kavcija v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Pravno opozorilo Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane kavcije, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov kavcije za isto nepremičnino v roku 5. delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjskega podjetja, d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem, ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike kavcije. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik kavcije, ki je kavcijo izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane kavcije spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane kavcije.

AAA Zlata odličnost