Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2107. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih, stran 5980.

Na podlagi petega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 44. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06 in 25/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa veterinarske pogoje za promet in trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU) ter uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 1992, str. 54), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 176/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena, skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, pogojev za kopitarje, ovce in koze kot donorje ter za ravnanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki navedenih vrst (UL L št. 52 z dne, 3. 3. 2010, str. 14).«.
2. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda »prejemnic« nadomesti z besedo »donork«, besedilo »in shranjeni« pa se nadomesti z besedilom », shranjeni in transportirani«.
3. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»VURS pripravi in posodablja sezname odobrenih ustanov, inštitutov in centrov ter jih objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(uvoz)
(1) Dovoljen je le uvoz živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, ki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika in pod pogoji iz 17. člena Direktive 92/65/EGS.
(2) Seznami tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz, ter seznami odobrenih središč, ustanov in inštitutov ter skupin so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/ index_en.htm.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0115
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost