Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 478-22/2010 Ob-3569/10 , Stran 1310
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta oddaje: a) prostor (površino) za postavitev prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, velikosti ca. 3x5 m2, za prodajo svežega ali suhega sadja in zelenjave, ki v naravi predstavlja zemljišče na križišču pred športnimi igrišči v velikosti ca. 3x5 m2 in se oddaja v najem brez objektov, b) prostor (površino) za postavitev prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, velikosti ca. 3x5 m2, za prodajo izdelkov lastne proizvodnje: kruha, svežega peciva, krušnih izdelkov in slaščic, velikosti ca. 3x5 m2 in se oddaja v najem brez objektov. Obe lokaciji se nahajata v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran, in se oddajata za obdobje 5 let. Najemnik bo najeti prostor uporabljal v prvem letu najema v času od 1. 6. do 30. 9. 2010, vsako naslednje leto pa v času od 1. 5. do 30. 9. tekočega leta. c) Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. d) Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnaval v roku 15 dni od izstavitve računa, ki ga najemodajalec za prvo leto najema izstavi po sklenitvi pogodbe, za vsako naslednje leto pa do 15. 1. tekočega leta. Plačilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. e) Varščina: ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 280,00 € za vsako ponudbo posebej. Varščino se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklice, in sicer za najem pod: a) št. 28 17116-2990008-39905310, b) št. 28 17116-2990008-39905410. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. f) Dodatne informacije in ogled nepremičnin Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč v četrtek, 3. 6. 2010, ali po predhodnem dogovoru z Ireno Krek Pejčič, tel. 01/514-72-22, pri kateri dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki se oddajajo v najem. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si. g) Oblika ponudbe Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za posamezno leto in posebej za petletno obdobje, s posebej prikazanim DDV. Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »Ponudba za najem dveh prostorov (površin) v PD Debeli rtič«. Številka zadeve: 478-22/2010. Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. h) Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem posameznega prostora. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišji znesek za najem posameznega prostora. i) Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 14. 6. 2010, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. j) Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. k) Drugi pogoji Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem: pod a): – izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, – da je za prirejeno vozilo oziroma zabojnik izdano homologacijsko dovoljenje in da je vozilo oziroma zabojnik opremljen z vso potrebno opremo v skladu z veljavno zakonodajo, – ponudnik se zavezuje, da bo prostor uporabljal izključno za opravljanje dejavnosti prodaje blaga, navedene v 2. točki tega povabila k oddaji ponudbe, – ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu, od 9. do 19. ure, – ponudnik se zavezuje, da v svojem prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov: sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih v PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ, – ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti, navedene v 2. točki tega povabila k oddaji ponudbe, – ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, – ponudnik je dolžan zavarovati vozilo, zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo vršila prodaja blaga, – ponudnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na prostoru, ki ga najema in njegovi okolici, – ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati, – ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca, – ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. do 30. 4. ne bo vršil prodaje svojega asortimana, – ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana za vsako leto posebej in skupaj za petletno obdobje, s posebej prikazanim DDV, – veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbenega predračuna. pod b): – izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, – da je za prirejeno vozilo oziroma zabojnik izdano homologacijsko dovoljenje in da je vozilo oziroma zabojnik opremljen z vso potrebno opremo v skladu z veljavno zakonodajo, – ponudnik se zavezuje, da bo prostor uporabljal izključno za opravljanje dejavnosti prodaje blaga, navedene v 2. točki tega povabila k oddaji ponudbe, – ponudnik se zavezuje, da v svojem prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov: sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih v PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ, – ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu, od 9. do 17. ure, – ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti, navedene v 2. točki tega povabila k oddaji ponudbe, – ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, – ponudnik je dolžan zavarovati vozilo, zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo vršila prodaja blaga, – ponudnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na prostoru, ki ga najema in njegovi okolici, – ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati, – ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca, – ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. do 30. 4. ne bo vršil prodaje svojega asortimana, – ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana za vsako leto posebej in skupaj za petletno obdobje, s posebej prikazanim DDV, – veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbenega predračuna ter – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje; – ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb; – izbrani ponudnik je dolžan najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom najemno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. l) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2010, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. m) Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost