Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2169. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2009, stran 6062.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je občinski svet na 19. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Sodražica za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2010
Sodražica, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     1.782.565
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.346.458
70  DAVČNI PRIHODKI               1.297.062
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.208.081
   703 Davki na premoženje             63.710
   704 Domači davki na blago in storitve      25.271
71  NEDAVČNI PRIHODKI                49.396
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      24.983
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.125
   712 Globe in druge denarne kazni          321
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    1.174
   714 Drugi nedavčni prihodki           21.794
72  KAPITALSKI PRIHODKI               33.947
   722 Prihodki od prodaje zemljišč        33.947
   in neopredmetenih sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI              402.160
   740 Transferni prihodki iz drugih       259.049
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       143.111
   proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       1.762.489
40  TEKOČI ODHODKI                 469.564
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     135.330
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     21.427
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        307.139
   403 Plačila domačih obresti           5.668
41  TEKOČI TRANSFERI                608.724
   411 Transferi posameznikom           440.037
   in gospodinjstvom
   412 Transferi nepridobitnim organizacijam    67.061
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       101.627
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             607.779
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     607.779
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             76.421
   431 Investicijski transferi pravnim in     29.661
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    46.760
   uporabnikom
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV             v EUR
------------------------------------------------------------
   IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA                v EUR
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            13.831
55  ODPLAČILA DOLGA                 13.831
   550 Odplačila domačega dolga          13.831
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.    60.448
   2008
------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost