Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2009, stran 6043.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 31. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.719.942
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.595.100
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.312.157
   700 davki na dohodek in dobiček       2.085.995
   703 davki na premoženje            104.785
   704 domači davki na blago in storitve     121.377
   706 drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    282.943
   710 udeležba na dobičku in dohodki od     140.744
   premoženja
   711 takse in pristojbine             1.016
   712 denarne kazni                1.418
   713 prihodki od prodaje blaga in storitev      0
   714 drugi nedavčni prihodki          139.765
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        30.718
   720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
   721 prihodki od prodaje zalog            0
   722 prihodki od prodaje zemljišč in       30.718
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE (730+731)              0
   730 prejete donacije iz domačih virov        0
   731 prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)          1.094.124
   740 transferni prihodki iz drugih       820.132
   javnofinančnih institucij
   741 prejeta sredstva iz državnega       273.991
   proračuna in iz sredstev EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.635.531
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     1.168.977
   400 plače in drugi izdatki zaposlenim     248.741
   401 prispevki delodajalcev za socialno     38.838
   varnost
   402 izdatki za blago in storitve        838.379
   403 plačila domačih obresti           8.319
   409 rezerve                   34.700
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)    1.167.857
   410 subvencije                 54.439
   411 transferi posameznikom in         684.509
   gospodinjstvom
   412 transferi neprofitnim organizacijam in   101.211
   ustanovam
   413 drugi tekoči domači transferi       327.697
   414 tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         1.125.107
   420 nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.125.107
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         173.589
   430 investicijski transferi             0
   431 investicijski transferi          114.182
   432 investicijski transferi           59.408
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-    84.411
   II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 prejeta vračila danih posojil          0
   751 prodaja kapitalskih deležev           0
   752 kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 dana posojila                  0
   441 povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in osebah javnega prava, ki
   imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM.          0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               322.800
50  ZADOLŽEVANJE
   500 domače zadolževanje            322.800
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              41.462
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 odplačila domačega dolga          41.462
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   365.750
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         281.338
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     -84.411
   999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   100.544
   PRETEKLEGA LETA
   splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2009 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacija posebnega dela proračuna Občine Kozje za leto 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2010-31/03
Kozje, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost