Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 10-020-000012 Ob-3559/10 , Stran 1280
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 1. Predmet razpisa Predmet tega javnega razpisa je financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010. Namen financiranja programa razvoja filmov je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega, dokumentarnega in animiranega filma. Pri izboru projektov bo sklad upošteval merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem javnem razpisu. 2. Razlaga izrazov Prijavitelji so producenti. Producent je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in ki je odgovorna za njegovo dokončanje. Sinopsis je besedilo, ki povzema strukturo zgodbe in njene najpomembnejše obrate ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani. Osnutek scenarija (treatment) je razširjena oblika sinopsisa in vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega do petnajst tipkanih strani. Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke o tem, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke. Zgodboris (storyboard) je zaporedje risb, slik ali fotografij, ki izrisuje nastopajoče in njihova dejanja v posameznem prizoru ali celotnem filmu. Elaborat razvoja projekta je zbir dokumentov, iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za razvoj projekta. Sestavljajo ga predračun projekta, finančni načrt, izjava o zaprtju finančne konstrukcije, dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za realizacijo projekta, terminski načrt ter morebitni opis specifičnih terminskih zahtev projekta. Opis specifičnih terminskih zahtev projekta je natančen opis terminskih zahtev projekta, ki bi lahko vplivale na njegovo časovno umestitev v programsko-poslovni načrt sklada. Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem razpisu, imajo pomen, kot je določeno v SPP in drugih veljavnih predpisih. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani v Republiki Sloveniji. Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino. Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave projekta na ta javni razpis z istim projektom hkrati kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se na tem javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada. V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev. Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 4. Merila 4.1. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja filmov na področju igranega filma bo strokovno programska komisija sklada (v nadaljevanju: SPK) ocenila projekt po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja filmov na področju dokumentarnega filma bo SPK ocenila projekt po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.3. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja filmov na področju animiranega filma, bo SPK ocenila projekt po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezni projekt je lahko ocenjen z največ 100 točkami. Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju v financiranje, je 75 točk. 5. Obvezne priloge: – obrazec št. 1 – vloga za financiranje razvoja igranega, dokumentarnega ali animiranega filma z osnovnimi podatki o prijavitelju; – obrazec št. 2 – finančni načrt projekta; – obrazec št. 3 – predračun projekta; – izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino tega javnega razpisa in sprejemanju meril in pogojev tega javnega razpisa; – izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji; – izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov; – izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02); – izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana, kar potrdita Direktorat za medije in Filmski studio Viba film Ljubljana; – izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev; – izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj sklada; – izpis iz Poslovnega registra Slovenije (iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil po uradni dolžnosti. V primeru, da razpolagate z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni razpis ni starejši od treh mesecev, ga lahko zaradi pospešitve postopka priložite. Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še: – S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1, zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2, društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2); a) za razvoj igranih filmov: – osnutek scenarija ali scenarija; – reference režiserja; – reference producenta ter morebitnih že znanih koproducentov; – elaborat razvoja projekta. b) za razvoj dokumentarnih filmov: – pisno in slikovno gradivo, iz katerega sta razvidni vsebinska in estetska zasnova projekta oziroma scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop; – reference režiserja; – reference producenta ter morebitnih že znanih koproducentov; – elaborat razvoja projekta; c) za razvoj animiranih filmov: – scenarij ali zgodboris; – likovna zasnove filma in glavnih likov; – reference režiserja ali glavnega animatorja; – reference producenta ter morebitnih že znanih koproducentov; – elaborat razvoja projekta. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razvoj filmov po tem razpisu, je 50.000,00 EUR. Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi izven Republike Slovenije. O izjemah odloča nadzorni svet sklada na predlog direktorja. Največji možni znesek za posamezni projekt, ki bo financiran na podlagi tega javnega razpisa, znaša 35.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 1. 6. 2011. 7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi akti sklada. 8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6. 2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010. 9. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – obrazci št. 1; 2; in 3; – izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6 in 7; – seznam ostalih obveznih prilog iz 5. točke tega javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani sklada www.film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti podpisana in žigosana. En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf po elektronski pošti na info@film-sklad.si. Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge. 10. Oddaja in dostava vlog Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge. Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa. 11. Odpiranje vlog O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: – kraj, datum in čas odpiranja vlog; – osebna imena navzočih in odsotnih članov komisije; – osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo; – ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah; – seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove prijavitelje nepopolnih vloge k dopolnitvi le teh in jim s pozivom določi rok, v katerem je potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v roku, določenem s pozivom za dopolnitev, zavržena. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega javnega razpisa, se zavrnejo. Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7 dni po končanem razpisnem roku. Datum odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada, najpozneje 2 dni pred odpiranjem. 12. Ocenjevanje in odločanje SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog financiranih projektov. Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi poročila. Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se doda v razpisno dokumentacijo projekta in v primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski program zavezuje prijavitelja in sklad. Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu opozoriti. Ko se izvedbena usklajevanja končajo, direktor pripravi končni predlog projektov in izda odločbe o financiranju. 13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog. 14. Sklenitev pogodbe Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja realizacije igranih filmov, sklenil pogodbo o financiranju. Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor sklada. Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče uskladiti besedila predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu predhodno opozoriti. Odločbe o financiranju ne bodo izdane pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani Evropske komisije (v nadaljevanju: shema). Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja. 15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega razpisa. 16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si, (tel. 01/234-32-20).

AAA Zlata odličnost