Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2117. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav, stran 5987.

Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 21/04, 34/04 - popr., 90/06, 31/07 in 54/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja pogoje glede zdravstvenega stanja (v nadaljnjem besedilu: veterinarske pogoje), ki jih morajo izpolnjevati kopitarji pri premikih med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in pri uvozu kopitarjev iz tretjih držav na teritorij EU, kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, v skladu z:
- Direktivo Sveta z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40) (Direktiva 90/426/EGS),
- Odločbo Komisije z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz kopitarjev za zakol (UL L št. 86 z dne 6. 4. 1993, str. 7), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, politike konkurence, kmetijstva (veterinarska in fitosanitarna zakonodaja), ribištva, prometne politike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije in zunanjih odnosov zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 1) (Odločba 93/196/EGS).«.
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kopitarji morajo biti v najkrajšem možnem času prepeljani direktno z gospodarstva izvora ali preko odobrenega zbirališča v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU. Kopitarji se lahko prevažajo le v pred vsako uporabo očiščenih in po potrebi razkuženih vozilih oziroma prevoznih boksih za kopitarje. Prevozna sredstva oziroma prevozni boksi za kopitarje morajo biti konstruirani oziroma izdelani tako, da je preprečeno iztekanje in izpadanje iztrebkov, nastilja in krme. Prevoz mora biti izveden tako, da sta zaščitena zdravje in dobro počutje kopitarjev.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0128
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost