Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 465-02/813985 Ob-3568/10 , Stran 1316
1. Predmet prodaje: A) Zemljišče, parc. št. 795/2, v izmeri 195 m2, prip. vl. št. 1471, k.o. Studenci, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob lastniškem zemljišču parc. št. 795/1, iste k.o., ob Erjavčevi ulici in predstavlja z njim zaokroženo, gradbeno celoto. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer po PUP površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 122,00 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 795/2, k.o. Studenci, bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 23.790,00 EUR. B) Zemljišče, parc. št. 431/3, v izmeri 1.166 m2, prip. vl. št. 1585, k.o. Pekre, je v lasti Mestne občine Maribor, in v naravi leži ob lastniškem zemljišču parc. št. 434, iste k.o., med Bezjakovo ulico in Ulico Jelenčevih in predstavlja z njim zaokroženo, gradbeno celoto. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer po PUP površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 97,77 EUR za m2, zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 431/3, k.o. Pekre, bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 114.000,00 EUR. C) Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566, 555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546, 537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2, 503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča se nahajajo na zaprtem delu odlagališča Pobrežje in skupaj merijo 203.553 m2. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča za nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti: Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor, za območje Mestne občine Maribor (MUV, št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora, (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07, 14/08, 15/08, obvezna razlaga MUV, št. 1/08 in 5/08). Predmetna površina je opredeljena kot površina za šport. Navedeno območje se začasno ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih – predvidna je izdelava občinskega lokacijskega načrta. Na površinah za šport je možna tudi umestitev gradbenoinženirskih objektov - sončne celice. V povezavi z Enotno klasifikacijo vrst objektov se sončne celice lahko umestijo kot »drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje«. Po veljavnih aktih je severni in zahodni del območja predviden kot rezervat za cesto. Kolikor bo občina v skladu s prostorskimi akti potrebovala dele zemljišč za izgradnjo ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan, da kasneje odmerjene dele zemljišč proda občini po enaki ceni, kot jih je kupil. Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša 5.181.950,49 EUR in predstavlja izhodiščno ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Po plačilu celotne kupnine bo kupec dobil potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku. Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566, 555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546, 537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2, 503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje, bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene. Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 5.181.950,49 EUR. D) Zemljišče, parc. št. 67/10, v izmeri 620 m2, prip. vl. št. 1015, k.o. Počehova, je v lasti Mestne občine Maribor in leži v območju, kjer je sprejet Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Maribor (MUV, št. 8/94), saj je na zemljišču zgrajen objekt, ki nima urejenih ustreznih upravnih dovoljenj in je v lasti dosedanjega najemnika oziroma posestnika. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, in sicer po PUP za podeželje v Občini Maribor v območju razpršenih gradenj. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 47,93 EUR, za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 67/10, k.o. Počehova, bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 29.716,60 EUR. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d., najkasneje do 11. 6. 2010, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik navede višjo ali enako ceno od izhodiščne, – posebno izjavo ponudnika, da se z razpisanimi pogoji strinja – in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 7. 2010. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za nakup zemljišča – z ustrezno zaporedno oznako nepremičnine: pod A; B; C; D – Ne odpiraj«, morajo biti na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2010, do 12. ure. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 15. 6. 2010, ob 9. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od izhodiščne cene oziroma največ 5.000,00 EUR, z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/22-01-422, 02/22-01-423 ali info@jp-gsz-mb.si.

AAA Zlata odličnost