Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3543/10 , Stran 1304
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/67-10-351; faks 05/67-10-339; e-mail: Obcina.Piran@piran.si. 2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene Predmet dražbe št. 1: Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota): – 1121/6, k.o. Sečovlje, sadovnjak 478 m2, sadovnjak 18 m2, njiva 496 m2 – skupno 992 m2 zemljišča, vpisana v vl. št. 2267 – parc. št. 1121/7, k.o. Sečovlje, sadovnjak 334 m2, sadovnjak 101 m2, njiva 436 m2 – skupno 871 m2 zemljišča, vpisana v vl. št. 2267. Parceli se prodajata po izhodiščni ceni 346.331,70 EUR. V naravi se nepremičnini nahajata v Parecagu. Predmet dražbe št. 2: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 345/1, k.o. Sečovlje, vinograd 665 m2, vpisana v vložku 2266, k.o. Sečovlje, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 123.623,50 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte. Predmet dražbe št. 3: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 345/2, k.o. Sečovlje, njiva 602 m2, vpisana v vl. 2266, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 111.911,80 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte. Predmet dražbe št. 4: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 345/3, k.o. Sečovlje, sadovnjak 718 m2, vpisana v vl. 2266, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 133.476,20 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte. Predmet dražbe št. 5: Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota): – parc. št. 1432/2, k.o. Portorož, gozd 471 m2 in travnik 232 m2, vpisana v vl. št. 4574, last Občine Piran do celote in – parc. št. 1432/12, k.o. Portorož, sadovnjak 970 m2, vpisana v vl. št. 2022, last Občine Piran do celote. Parceli se prodajata po izhodiščni ceni 500.000,00 EUR. V naravi se nepremičnini nahajata v centru Portoroža. Predmet dražbe št. 6: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 1042/9, k.o. Portorož, njiva 693 m2, vpisana v vl. št. 2298, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 177.338,70 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem. Predmet dražbe št. 7: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 1043/1, k.o. Portorož, trstičje 831 m2, vpisna v vl. št. 1828, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 212.652,90 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem. Predmet dražbe št. 8: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 1043/2, k.o. Portorož, trstičje 229 m2, njiva 493 m2 – skupno 722 m2, vpisana v vl. št. 1828. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 184.759,80 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem. Predmet dražbe št. 9: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 2995/77, k.o. Sečovlje, njiva 1310 m2, vpisna v vl. št. 50, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 226.839,60 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v območju naselja Sečovlje – Košta. Predmet dražbe št. 10: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 943/4, k.o. Portorož, njiva 761 m2, vpisna v vl. št. 2162, last Občine Piran do celote. Parcela je obremenjena s predkupno pravico v korist fizične osebe. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 194.123,49 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja ob Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem. Predmet dražbe št. 11: Predmet prodaje je nepremičnina: – enosobno stanovanje v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Mazzinijeva 1 v Piranu, ki stoji na parc. št. 673, k.o. Piran, označeno s 6.E in modro polno črto, izmere 26,25 m2, vknjiženo v podvložek št. 1644/6, k.o. Piran. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 38.459,86 EUR. Predmet dražbe št. 12: Predmet prodaje je nepremičnina: – dvosobno stanovanje v I. in II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Matteottijeva 11 v Piranu, ki stoji na parc. št. 1315, k.o. Piran, označeno z 2.E in modro barvo, izmere 50,25 m2, vknjiženo v podvložek št. 1592/2, k.o. Piran. Parcela se prodaja po izhodiščni ceni 64.924,74 EUR. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se zvočno in/ali video snema. 5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe. Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis neposredno po zaključku javne dražbe oziroma ob uri določeni v pozivu predsednika komisije, ki bo javno dražbo vodil. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkratnem znesku kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871 v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodaje. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 17. 6. 2010 na sedežu organizatorja, to je občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 10. uri. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistracija in registracija Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo); – predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra (lahko tudi v ne overjeni fotokopiji), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev šteto od dneva razpisa javne dražbe. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra) je potrebno predložiti v originalu ali pa kopijo listine overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven osebni dokument. 9. Varščina: ponudniki morajo do dne 16. 6. 2010 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene posameznega predmeta javne dražbe navedene v 1. točki tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871, s sklicem: 20-101 (fizične osebe) oziroma 20-100 (pravne osebe in s pripisom za javno dražbo). 10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do dne 16. 6. 2010, do 12. ure na naslov organizatorja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi. 11. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti, na naslov Občine Piran, Uradu za premoženjskopravne zadeve (II. nadstropje – levo), Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu cene razpisne dokumentacije. V naročilu razpisne dokumentacije je potrebno navesti ali bo naročnik razpisno dokumentacijo osebno prevzel oziroma navesti naslov, na katerega naj se razpisna dokumentacija pošlje. Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije predmeta prodaje; zemljiškoknjižni izpisek; katastrske podatke; mapno kopijo z označbo predmeta dražbe; izsek iz prostorsko izvedbenih aktov; priročni zemljevid z označbo lokacije predmeta dražbe; splošne pogoje za izvedbo in udeležbo na javni dražbi organizatorja javne dražbe; obrazec izjave o brezpogojnem sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe; pravne vire, ki urejajo postopek prodaje; obrazec prodajne pogodbe. Cena razpisne dokumentacije je 50,00 € in se plača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871, s pripisom »za razpisno dokumentacijo za javno dražbo«. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: 05/67-10-351, 67-10-337, e-mail: martina.kukovec@piran.si, faks 05/67-10-339. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: 05/67-10-351, prodaja zemljišč: 67-10-337, e-mail: martina.kukovec@piran.si, prodaja stanovanj: 67-10-364, e-mail: tjasa.gulic@piran.si; faks 05/67-10-339. 13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ali skupinski ogled. 14. Drugi pogoji Prodajna pogodba, predmet katere bodo predmeti zap. št. 1 do vključno 9, vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Kupnina ne vključuje DDV-ja ali davka na promet nepremičnin, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan plačati stroške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in druge dajatve. Komisija za nepremičnine s soglasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla; pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost