Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2149. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje, stran 6048.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 31. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje (Uradni list RS, št. 98/99).
2. člen
V odloku se v vseh členih, kjer se pojavlja besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
3. člen
V odloku se v vseh členih, kjer se pojavlja beseda »delavec« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenec«.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena odloka tako, da se glasi:
»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Kozje ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE KOZJE, s sedežem Kozje 37 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).«
5. člen
Spremeni se 16. člen odloka tako, da se glasi:
»Režijski obrat se organizira kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
Režijski obrat izvaja naslednje naloge:
- upravljanje s Športnim parkom Kozje,
- vodenje in izvajanje programa javnih del na področju komunalnega urejanja,
- nadzor nad stanjem kategoriziranih občinskih cest, manjša vzdrževalna dela,
- urejanje stavbnih zemljišč, javnih parkirišč,
- urejanje zelenih površin, površin za pešce,
- urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic,
- urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
- skrb za javno razsvetljavo v naseljih,
- druga komunalna dela,
- upravljanje s Kino dvorano Kozje,
- evidentiranje zapuščenih vozil,
- druge naloge.«
6. člen
V 20. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.«
7. člen
Spremeni se 21. člen odloka tako, da se glasi:
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj II. stopnje.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Naloge direktorja občinske uprave so:
- neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela delavcev občinske uprave,
- skrb za zakonitost in racionalnost dela občinske uprave ter za realizacijo sklepov občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta,
- razporejanje dela med delavce občinske uprave in skrb za delovno disciplino,
- izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
- opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
- izdelava aktov s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest,
- organiziranje stikov z javnostjo,
- koordinacija dela z drugimi občinami,
- druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana.«
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2010-31/07
Kozje, dne 20. maja 2010
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost