Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 4301-32/2010/2 Ob-3599/10 , Stran 1251
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10; v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 38/10), ter 13. člena Uredbe o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog – Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 83/09 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 83/09), kot to izhaja iz tabele T1. T 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Rudarske pravice se podelijo v skladu s pogoji iz Uredbe št. 38/10 in Uredbe št. 83/09. III. Pogoji Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU; – da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti; – da ima poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obvezne dajatve v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali stalno prebivališče, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije; – da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine; – da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in 68/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o rudarstvu), to zemljišče pridobi s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali pogodba o prenosu stvarne pravice – služnosti), pri čemer mora tak pravni posel skleniti tudi v primerih, ko je lastnica zemljišča Republika Slovenija; – da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji; – da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del. IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave: 1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 90 dni, kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik; 2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ali samostojnemu podjetniku ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od 30 dni; 3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni upravni organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali stalno prebivališče, ali pristojni davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 90 dni; 4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu, ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja z izvajalcem rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje, ne starejše od 90 dni; 5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu mora prijava vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te pogoje izpolnjuje ter dokazilo iz 4. točke za pogodbenega izvajalca rudarskih del; 6. načrt parcel raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, na katerega se nanaša prijava (katastrski načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši od 30 dni; 7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, mora prijava vsebovati overjeno pogodbo o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske pravice (zakupna pogodba ali pogodba o prenosu stvarne pravice – služnosti); 8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena Zakona o rudarstvu mora v prijavi navesti, katero prednostno pravico uveljavlja in prijavi priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne pravice; upoštevana bodo tudi dokazila, s katerimi upravni organ razpolaga sam; 9. morebitna dokazila iz prve in druge alineje drugega odstavka V. poglavja tega razpisa (Merila za izbiro); 10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabil za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji; 11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbire izvajanja sprotne ali postopne (fazne) sanacije in izvedbe končne sanacije brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložil bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del; 12. pisno soglasje prijavitelja, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pri pristojnih organih samo pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje prijavitelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik mora vsebovati ime in sedež poslovnega subjekta, davčno in matično številko poslovnega subjekta, številko vložka v sodni register ter žig in podpis zakonitega zastopnika poslovnega subjekta; soglasje prijavitelja, ki je fizična oseba – državljan države članice EU, mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj in državo rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO) ter podpis; državljani držav članic EU, ki nimajo EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo, ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo potnega lista; 13. pisna soglasja vseh zakonitih zastopnikov prijavitelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pri pristojnih organih samo pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje za zakonite zastopnike mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj in državo rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO) ter podpis; državljani držav članic EU, ki nimajo EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo, ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo potnega lista. V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12. in 13. točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti: 14. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 90 dni; 15. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da vsi zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja in za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 90 dni. V. Merila za izbiro Pri večjem številu prijav za posamezni pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice: – vlagatelj vloge o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor ima na javnem razpisu ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi rudarske pravice, razen če je bilo za isti pridobivalni prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje ali četrte alineje; – pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu; – kadar se z rudarsko pravico širi že določen pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji na zadevno območje; – če zaprosi za rudarsko pravico lastnik zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz druge, tretje in četrte alineje. V primeru, da zgoraj navedenim merilom za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila: – dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča, pripravo tehnične dokumentacije in druga vlaganja, povezana s pripravami na izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis (upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis), – usposobljenost in realno izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice (upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis); prednost ima vlagatelj, ki sam izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu (točka IV/4 tega javnega razpisa). VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas, kot je določen v Uredbi št. 38/10 in Uredbi št. 83/09, in kot je to navedeno v tabeli T1 v II. točki razpisa, in začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice. VII. Način prijave Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Pisne prijave je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Na sprednji strani mora biti ovojnica v njenem spodnjem levem delu obvezno opremljena z besedilom: “Ne odpiraj – prijava na javni razpis – rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje _______ v pridobivalnem prostoru _______ (___. člen Uredbe št. ____________)”, z ustrezno navedbo vrste mineralne surovine, imena pridobivalnega prostora, številke člena v Uredbi št. 38/10 ali Uredbi št. 83/09. Na zadnji strani ovojnice mora biti v njenem zgornjem delu obvezno navedeno ime in sedež ali naslov prijavitelja. VIII. Rok prijave: za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana prispele do vključno 28. junija 2010 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 30. junija 2010, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v veliki sejni sobi v II. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi. X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po javnem odpiranju prijav, oziroma v roku 30 dni po prejemu potrdil na podlagi pisnih soglasij iz 12. in 13. točke IV. poglavja tega razpisa, pripravila predlog za izbor nosilca rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z upravno odločbo. XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-33 (mag. Roman Čerenak). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost