Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2111. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU, stran 5983.

Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 21/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči (v nadaljnjem besedilu: veterinarski pogoji) za trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, in pogoje, ki jih morajo za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z govedom in prašiči, kot je predpisano z Direktivo Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL L št. 121 z dne 29. julija 1964, str. 1977), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 15. decembra 2009 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 64/432/EGS glede diagnostičnih testov za enzootsko govejo levkozo (UL L 336, 18. 12. 2009, str. 36), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 64/432/EGS).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za divje prašiče, kot so definirani v pravilniku, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge.«.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Goveje plemenske živali in goveje proizvodne živali morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz črede, uradno proste tuberkuloze. Živali, starejše od 6 tednov, morajo negativno reagirati na intradermalni tuberkulinski test v skladu z določbami Priloge B Direktive Sveta 64/432/EGS. Intradermalni tuberkulinski test mora biti opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora ali na kraju in pod pogoji, ki se določijo v skladu s 17. členom Direktive Sveta 64/432/EGS. Intradermalni tuberkulinski test ni potreben, če živali izvirajo iz države članice ali regije, ki je uradno prosta tuberkuloze, ali iz države članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
b) nekastrirane živali, ki izvirajo iz črede, uradno proste bruceloze in so starejše kot en mesec, morajo biti serološko pregledane s seroaglutinacijskim testom (oziroma z enim od odobrenih testov). Pri tem mora biti titer manjši kot 30 internacionalnih enot (IU) aglutinacije na mililiter. Test mora biti opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora in v skladu z določbami Priloge C Direktive Sveta 64/432/EGS. Seroaglutinacijski test (oziroma drug odobren test) ni potreben, če živali izvirajo iz države članice ali regije, ki je uradno prosta bruceloze, ali iz države članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
c) izvirati morajo iz črede, uradno proste enzootske goveje levkoze (v nadaljnjem besedilu: EGL). Živali, starejše od enega leta, morajo negativno reagirati na individualni test, ki mora biti opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora. Test mora biti opravljen v skladu z določbami Priloge D Direktive Sveta 64/432/EGS. Test ni potreben, če živali izvirajo iz države članice ali regije, ki je uradno prosta EGL, ali iz države članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
d) v času med odhodom iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno mesto ne smejo priti v stik z govejimi živalmi, ki izpolnjujejo le pogoje iz 3. člena tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0119
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost