Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 331-2/2010 Ob-3591/10 , Stran 1297
1. Predmet javnega razpisa: Občina Trebnje (v nadaljevanju> občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini za leto 2010, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in 1998/2006. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2010 v okvirni višini 107.500 EUR. Ukrepi (po pravilniku): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Ukrepi Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobro počutje živali, pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. Upravičenci: – nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke; – stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev; – stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov; – stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo; – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški nakupa in postavitve opreme ali obnova namakalnih sistemov; – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev; – stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev; – agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 ha); – postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne nasade nad 0,3 ha površine in 0.1 ha za jagodičje). Podpore se ne dodelijo za: – DDV, – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – nakupe traktorjev, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja, – načrt namakanja, – v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena. Finančne določbe: – do 40% upravičenih stroškov brez DDV, – predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 € brez DDV, – najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posamezni kmetiji ne sme preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let, – največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 1.000 € na hektar kmetijskega zemljišča, – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnimi nesrečami, da s tem zmanjšajo posledice in tveganja, ki jih na posevkih naredijo naravne nesreče ter zmanjšajo izgube nastale zaradi bolezni domačih živali. Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09). K vlogi mora upravičenec priložiti zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 in sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2010. Upravičeni stroški: Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij. Merilo za ocenjevanje: ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa. Finančne določbe: Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca na leto. Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe pri pomoči de minimis) Namen ukrepa: Z ukrepom se želi pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Upravičenci: Subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenec (izvajalec) transporta mora: – predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, – predložiti seznam lokalnih odročnih prog, z navedbo razdalj in število prevozov letno, – zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: Operativni stroški tovornega prevoza/km v odročnih krajih. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov za prevoz. Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči – (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Namen ukrepa: Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščanja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine; – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva; – nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisni v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci pod prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela in seznam članov, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Upravičeni stroški: a) stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški programov usposabljanja; b) za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se upoštevajo le stroški dela najete delovne sile v obliki medsosedske pomoči; c) stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot so to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 42 € /nagrado, vendar ne več kot 84 € za posameznika; d) stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999; e) stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno. Finančne določbe: – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pravila »de minimis«. Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88. Pogodbe pri pomoči de minimis) Namen ukrepa: Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer: – predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …), – turizem na kmetiji, – dejavnosti (storitve in izdelki), povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, – kompostiranje organskih snovi. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih (vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec), – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – stroški nakupa nove opreme in strojev, razen traktorjev, – stroški promocije, – splošni stroški. Merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena. Finančne določbe: – najvišji delež dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov (brez DDV) investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, – skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva Namen ukrepa: Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih šol, naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev: – izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o šolanju. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Upravičenci: – udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij. Finančna določbe: – Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandidata, vendar ne več kot 120 €/mesec. 4. Vsebina vloge Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev na področju kmetijstva v Občini Trebnje za leto 2010«, ki ga dobijo na Občini Trebnje, v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani, http://www.trebnje.si/. Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev ter vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. 5. Obravnava vlog in postopek odobritve Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje, http://www.trebnje.si/. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisija lahko sorazmerno zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010 ali zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu občine. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije, župan Občine Trebnje s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo. 6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan, na tel. 07/348-11-38 (Silva Slak), e-naslov: silva.slak@trebnje.si, ali v prostorih občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20. 7. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge: vloge morajo biti oddane do 30. 6. 2010, oziroma za ukrep št. 9 najpozneje do 17. 9. 2010.

AAA Zlata odličnost