Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2133. Spremembe Statuta Občine Dolenjske Toplice, stran 6022.

Na podlagi 16. in 118. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 73/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 24. seji dne 11. 5. 2010 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Dolenjske Toplice
1. člen
1. člen Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 73/07) se spremeni tako, da se doda (šesti) odstavek, ki se glasi:
»V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
2. člen
7. člen statuta se spremeni tako, da se dodajo alineje:
v 1. točki:
»- v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov,
- predpisuje davke in prispevke v okviru pooblastil in pod pogoji, ki jih določa zakon.«;
v 3. točki:
»- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,
- v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva.«;
v 4. točki:
»- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.«;
v 5. točki:
»- odloča o koncesijah,
- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.«
Doda se nova točka 7. člena statuta, ki se glasi:
»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov, pod pogoji, ki jih določa zakon.«
3. člen
10. člen statuta se spremeni tako, da se doda nov (šesti) odstavek, ki se glasi:
»Mandatna doba organov občine traja štiri leta, razen če zakon ne določa drugače.«
4. člen
12. člen statuta se spremeni tako, da se doda stavek, ki se glasi:
»Odločitev je sprejeta, če prejme večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
5. člen
14. člen statuta se spremeni tako, da se za tretjim odstavkom doda nov (četrti) odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta ali odstopu večine članov občinskega sveta,
- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinski svet.«
Dosedanji četrti in peti odstavek 14. člena statuta postaneta peti in šesti odstavek 14. člena statuta.
Dodata se dva nova odstavka (sedmi in osmi odstavek) 14. člena, ki se glasita:
»Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in komisijah.
Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače.«
6. člen
15. člen statuta se spremeni tako, da se drugi odstavek spremeni tako, da se za besedo »proporcionalnem« doda besedo »volilnem«.
7. člen
V drugem odstavku 16. člena statuta se doda nova alineja, ki se glasi:
»- sprejema občinske podrobne prostorske načrte, občinske prostorske načrte, določa območja predkupne pravice občine in ugotavlja javno korist v primerih, ko je potrebno izvesti postopek razlastitve«.
8. člen
22. člen statuta se v celoti spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski upravi oziroma državni upravi, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- in v drugih primerih, določenih z zakonom.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega sveta je dolžan o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto in šesto alinejo prvega odstavka tega člena pisno obvestiti župana. Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poročila ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Na podlagi poročila komisije občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.
Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona o lokalnih volitvah.«
9. člen
V drugem odstavku 24. člena se tretja alineja spremeni tako, da se pravilno glasi:
»- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plačila za opravljanje funkcije in druge prejemke občinskih funkcionarjev«
V drugem odstavku 24. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»- opravlja naloge po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo«.
10. člen
29. člen statuta se spremeni tako, da se za tretjim odstavkom doda nov (četrti) odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
- mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
- mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinski svet.«
Dosedanji četrti odstavek 29. člena statuta postane peti odstavek 29. statuta.
Doda se nov (šesti) odstavek, ki se glasi:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
11. člen
V tretjem odstavku 34. člena statuta se doda besedilo:
»Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo«.
12. člen
37. člen statuta se v celoti spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Županu in podžupanu kot članu občinskega sveta preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski upravi oziroma državni upravi, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če je po odločitvi Državnega zbora razrešen,
- v drugih primerih, določenih z zakonom.
Županu z dnem imenovanja po zakonu preneha mandat, če je imenovan:
- na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
- za načelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
- na položaj ali uradniško mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto, šesto in sedmo alinejo prvega odstavka tega člena. Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Odločitev oziroma odstopna izjava župana mora biti v pisni obliki posredovana Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije zaradi odstopa občinskemu svetu.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh po prejemu sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče RS.
Postopki za izvolitev novega župana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz prve do vključno pete alineje prvega odstavka tega člena preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.
Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana občinskega sveta. Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat.«
13. člen
Prvi odstavek 45. člen statuta se v celoti spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.«
14. člen
K prvemu odstavku 68. člena statuta se doda sledeče besedilo:
»Član sveta skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela občine.«
15. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-929/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost