Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2162. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 2982/2 in parc. št. 2982/4, k.o. Veliki Trn za nepremičnino parc. št. 1013/4, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 6057.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 39. seji, dne 17. 5. 2010, sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 2982/2 in parc. št. 2982/4, k.o. Veliki Trn za nepremičnino parc. št. 1013/4, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 2982/2 - pot v izmeri 11 m2 in parc. št. 2982/4 - pot v izmeri 42 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1608, k.o. Veliki Trn in sta javno dobro v upravljanju Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se sklene pogodba o zamenjavi nepremičnin parc. št. 2982/2 in parc. št. 2982/4, k.o. Veliki Trn, ki sta zajeti v letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2010 za nepremičnino parc. št. 1013/4 - travnik v izmeri 19 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1683, k.o. Veliki Trn in je v lasti Mojce Hrušovar, Jelenik 3, Raka, ter je zajeta v letnem načrtu pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2010.
III.
Po vpisu lastninske v korist Občine Krško, se na nepremičnini parc. št. 1013/4, k.o. Veliki Trn, ustanovi javno dobro v upravljanju Občine Krško.
IV.
Občina Krško sklene pogodbo o zamenjavi predmetnih nepremičnin po metodi sklenitve neposredne pogodbe.
V.
Prodaja nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu oktobru 2009 določil sodni izvedenec za gradbeništvo Janez Kalan, Trubarjeva 6, Krško, in določil kupnino za prodajo nepremičnin, ki v neto znesku znaša 424,00 EUR.
Nakup nepremičnine bo izveden na podlagi sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09) in sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 73/09), ki v neto znesku znaša 116,66 EUR.
Razlika v vrednosti med nepremičninami, ki bodo predmet menjave, bo doplačana v denarju.
VI.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-229/2009-O506
Krško, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost