Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, stran 6054.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 - ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 10. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 127/03 in 109/09) se za 17. členom dodajo novi členi, ki glasijo:
»17.a člen
Za posamezna področja delovanja se oblikuje posvetovalni organ direktorja - programski svet, ki sodeluje pri oblikovanju programa. Programski svet je obvezen za potrebe delovanja enot Mestni muzej Krško in Galerija Krško, po potrebi pa tudi za druge enote.
17.b člen
Naloge programskega sveta so:
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je enota oblikovana,
- potrjuje letni program dela enote za katero je bil ustanovljen,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela enote in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem enote,
- druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in z aktom o ustanovitvi.
Podrobnejše delovanje uredi programski svet s poslovnikom.
17.c člen
Programski svet šteje 6 članov, sestavljajo ga posamezniki, ki s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšem delovanju enote. Direktor predlaga sestavo, ki mora vključevati eno tretjino članov, predlaganih izmed strokovnih delavcev zaposlenih, ostale pa predlaga izmed strokovnjakov s področja dejavnosti. Programski svet na predlog direktorja imenuje svet zavoda.
Člani programskega sveta imajo štiriletni mandat. Po njegovem poteku so lahko člani programskega sveta ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Programski svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Programski svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Na prvi konstitutivni seji člani programskega sveta iz svojih vrst izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Če predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008-O703
Krško, dne 10. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti