Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2120. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav, stran 5988.

Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 131/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za trgovanje z globoko zamrznjenim semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in uvoz iz tretjih držav ter veterinarski inšpekcijski nadzor v skladu z Direktivo Sveta št. 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L št. 194 z dne 22. 7. 1988, str. 10), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 88/407/EGS).
(2) Ta pravilnik ne vpliva na zootehniške predpise glede organiziranja umetnega osemenjevanja in distribucije semena v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) VURS pripravi in redno posodablja seznam uradno odobrenih osemenjevalnih središč in centrov ter ga objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(pogoji za uvoz iz tretjih držav)
(1) Uvoz semena iz osemenjevalnih središč in centrov iz tretjih držav oziroma delov tretjih držav iz prejšnjega člena je dovoljen le, če osemenjevalno središče:
a) izpolnjuje pogoje:
- za odobritev osemenjevalnih središč in centrov iz poglavja I Priloge A Direktive Sveta 88/407/EGS;
- glede nadzora takšnih središč iz poglavja II Priloge A Direktive Sveta 88/407/EGS;
b) uradno odobri pristojni organ tretje države za izvoz v Skupnost;
c) je pod nadzorom veterinarja središča;
d) uradni veterinar pregleda najmanj dvakrat na leto.
(2) Seznam osemenjevalnih središč in centrov iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/food/animal/approved _establishments/index_en.htm.«.
4. člen
9. člen se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0131
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost