Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3601/10 , Stran 1299
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme: a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije, b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja, c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji), d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL, e) spodbujanje jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju, f) spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju, g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav. II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne občine Ljubljana. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v predmetu razpisa; – obogatitvene dejavnosti morajo biti izvedene do 31. 12. 2010; – dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce; – možnost vključitve v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanjih strokovnjakov, vendar mora biti nosilec dejavnosti vzgojitelj in ne zunanji sodelavec; – obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. kulturne prireditve, obisk živalskega vrta, drsanje, plavanje, smučanje (vstopnina, prevoz, smučarska karta………..) lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom, za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo; – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko vzgojo ne sme presegati 450 EUR za posamezno vlogo; – posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna enota) se lahko prijavi na ta sklop sofinanciranja z največ 4 vlogami, v nasprotnem primeru bodo pri odpiranju upoštevane prve 4 odprte vloge iz ovojnice; – vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL. IV. Merila za izbor vlog Merila so naslednja: – ustreznost vsebine; – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. V. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji vseh sedmih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti znaša 42.000 €. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 14. 6. 2010 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do 4 vloge) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2010 – »Ne odpiraj – vloge: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je razpisan za posamezno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 16. 6. 2010. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni ustrezno dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov področne strokovne komisije po pooblastilu župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo področna strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje do 30. 6. 2010. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana, soba 108. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar, tel. 306-40-18, e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v torek, 1. 6. 2010, ob 9. uri v banketni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko zgornjega e-naslova. Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost