Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2143. Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin, stran 6033.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 1/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), in Odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04) objavlja
C E N I K
odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin
Občina Ivančna Gorica
1. Odvajanje komunalne odpadne vode, prevzem
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic 0,1315 EUR/m3.
z odvozom na komunalno čistilno napravo in
odvajanje padavinske odpadne vode z javnih
površin:
2. Omrežnina za odvajanje odpadnih voda:
vodomer      pretok  faktor      cena omrežnine
                        po vodomeru
DN 13         3   1,00     1,0394 EUR/mesec
DN 20         5   1,67     1,7358 EUR/mesec
DN 25         7   2,50     2,5985 EUR/mesec
DN 32         12   4,00     4,1576 EUR/mesec
DN 40         20   6,67     6,9328 EUR/mesec
DN 50         30   10,00    10,3940 EUR/mesec
DN 80        100   33,33    34,6432 EUR/mesec
DN 100        150   50,00    51,9700 EUR/mesec
DN 150        300  100,00   103,9400 EUR/mesec.
V primeru, da je stavba opremljena z vodomerom, ki ni naveden v preglednici, se za tak vodomer izračuna sorazmerni faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera.
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode:
- če se odpadna voda čisti na mali       0,0528 EUR/m3
komunalni, komunalni ali skupni čistilni
napravi
- če se odpadna voda ne čisti na mali     0,5283 EUR/m3.
komunalni, komunalni ali skupni čistilni
napravi
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se obračuna po predpisani stopnji.
Cenik začne veljati s 1. junijem 2010.
Grosuplje, dne 21. maja 2010
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Tomaž Rigler l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost