Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2119. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge – Pestis suum, stran 5988.

Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum (Uradni list RS, št. 62/03, 23/04 in 31/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa minimalne ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L št. 316 z dne 1. 12. 2001, str. 5), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40).«.
2. člen
Četrta alineja 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- diagnostični priročnik pomeni diagnostični priročnik iz Priloge Odločbe Komisije z dne 1. februarja 2002 o odobritvi Diagnostičnega priročnika, ki določa diagnostične postopke, metode vzorčenja in merila za ocenjevanje rezultatov laboratorijskih preiskav za potrjevanje klasične prašičje kuge (UL L št. 39 z dne 9. 2. 2002, str. 71) (Odločba 2002/106/ES);«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(diagnostični postopki in testiranja)
(1) Diagnostični postopki, vzorčenje in laboratorijsko testiranje na prisotnost klasične prašičje kuge se morajo izvajati v skladu z diagnostičnim priročnikom.
(2) Nacionalni referenčni laboratorij za klasično prašičjo kugo je določen v pravilniku, ki ureja bolezni živali.
(3) Z namenom zaščite zdravstvenega varstva živali je dovoljeno z virusom klasične prašičje kuge, njegovim genomom, antigeni in cepivi rokovati ali jih uporabljati v raziskovalne, diagnostične ali proizvodne namene samo na mestih, v institucijah in laboratorijih, ki so odobreni in pod nadzorom VURS. Spisek odobrenih mest, institucij in laboratorijev VURS predloži Evropski komisiji in jo sproti obvešča o vseh spremembah.«.
4. člen
Priloga 7 se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0130
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost