Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2121. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav, stran 5989.

Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 36/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za pridobivanje, shranjevanje in trgovanje s svežimi in zamrznjenimi zarodki goved (v nadaljnjem besedilu: zarodki) na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), pogoje za uvoz iz tretjih držav, obliko veterinarskega spričevala pri trgovanju na teritoriju EU in uvozu iz tretjih držav, diagnostične preiskave ter način in pogostost izvajanja nadzora v skladu z Direktivo Sveta z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (UL L št. 302, 19. 10. 1989, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 89/556/EGS).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za zarodke, ki nastanejo po prenosu celičnih jeder.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če se zamenja vodja skupine ali v primeru večjih sprememb v organizaciji, laboratorijih ali opremi, mora organizacija obvestiti VURS, ki preveri, če so še izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) VURS pripravi in posodablja seznam odobrenih skupin za zbiranje zarodkov ter ga objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(pogoji za uvoz iz tretjih držav)
(1) Dovoljen je le uvoz zarodkov, pridobljenih od skupin za zbiranje ali pridobivanje zarodkov iz tretjih držav oziroma delov tretjih držav iz prejšnjega člena, če:
a) skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov izpolnjuje pogoje:
- za odobritev skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov iz poglavja I Priloge A Direktive Sveta 89/556/EGS;
- v zvezi z zbiranjem, predelavo, skladiščenjem in prevozom zarodkov s strani takšnih skupin iz poglavja II priloge A Direktiva 89/556/EGS;
b) je skupino za zbiranje ali pridobivanje zarodkov uradno odobril za izvoz v Skupnost pristojni organ tretje države;
c) uradni veterinar pregleda skupino za zbiranje ali pridobivanje zarodkov najmanj dvakrat na leto.
(2) Seznam skupin za zbiranje ali pridobivanje zarodkov iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletni strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/food/animal/approved _establishments/index_en.htm.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0132
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost