Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2118. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav, stran 5987.

Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 5/04, 21/04 in 31/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo za trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) izpolnjevati reje perutninskih jat, obrati za proizvodnjo, shranjevanje in trgovanje s perutnino, valilnimi jajci ter enodnevnimi piščanci v skladu z Direktivo Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav - kodificirano besedilo (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 74).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za specifične dejavnosti, kot so razstave, nastopi in tekmovanja.«.
2. člen
V prvi alineji 4. člena se črta besedilo »in vpisan na Seznam odobrenih obratov pri Evropski komisiji«.
3. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Seznam odobrenih obratov in njihovih registracijskih številk je dostopen na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(nacionalni referenčni laboratorij)
Nacionalni referenčni laboratorij za bolezni perutnine je določen v pravilniku, ki ureja bolezni živali.«.
5. člen
Prilogi 1 in 6 se črtata.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2010
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2311-0129
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost