Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2157. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (v nadaljevanju: SDUN), stran 6054.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09 - sprem. in dop.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS in 76/08) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je župan Občine Krško dne 24. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (v nadaljevanju: SDUN)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (v nadaljevanju: SDUN)
Ureditveni načrt Staro jedro Leskovec je bil sprejet v letu 1998 (Uradni list RS, št. 9/98); le ta je bil, zaradi potreb posameznih lastnikov zemljišč, že večkrat spremenjen in dopolnjen. Ureditveni načrt zajema poselitveno območje Leskovca vzdolž Ulice 11. novembra, od cerkve Sv. Marije do križišča Pot na Črnile in območje vzdolž Ulice Anke Salmič, do križišča Wolfove ulice. Območje UN je razdeljeno na posamezna ureditvena območja: mestni trg ob cerkvi Sv. Marije, glavna ulica - Ul. 11. novembra, območje proti Črnilam na vzhodu, območje pri Sv. Ani, območje južno od ul. Anke Salmič, območje zahodno od športnega igrišča pri mestnem trgu in območje severno od Grebenčeve ulice.
Na območju UN so ugotovljena odstopanja realiziranih gradenj oziroma ureditev od načrtovanih v UN, izvedene so spremembe namembnosti nekaterih objektov, izdana je bila odločba ustavnega sodišča (glede gospodarskega objekta pri hišni št. 25), izražene so spremenjene oziroma nove potrebe lastnikov zemljišč, nerealizirana je širitev glavnega trga ter posledično neurejena prometna ureditev tega območja. Glede na navedeno je bilo, ob različnih obravnavah posegov na tem območju, odločeno, da se pristopi k celoviti analizi območja UN ter k spremembam in dopolnitvam ureditvenega načrta.
Predmet sprememb in dopolnitev UN je, na podlagi analize gradiv, podatkov ter pobud lastnikov zemljišč, določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev na območju sprememb in dopolnitev UN, znotraj celotnega območja UN.
Za navedeno je potrebno izdelati spremembo veljavnega dokumenta v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09).
2. Okvirno ureditveno območje SDUN
Za celotno območje UN je potrebno narediti analizo prostora na podlagi dejanskega stanja v prostoru, varovanj in omejitev, … ter razvojnih teženj oziroma izraženih potreb lastnikov, v sodelovanju z nosilci urejanja prostora, KS ter lastniki zemljišč. Na podlagi analize prostora se bodo določila območja sprememb in dopolnitev, kot funkcionalno zaključene celote.
Območje UN je veliko cca 12,7 ha.
3. Dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Strokovne rešitve za izdelavo SDUN Staro jedro Leskovec bodo temeljile na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, izdelanih strokovnih podlagah, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter razvojnih teženj oziroma izraženih potreb lastnikov zemljišč:
- prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
- prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
- ureditveni načrt staro jedro Leskovec, s spremembami in dopolnitvami,
- idejne zasnove ureditve prometa v Leskovcu (Savaprojekt d.d. Krško, varianti ureditve 8 in 9, september 2009),
- geodetski načrt območja (izdelal Izmera d.o.o. Krško, september 2009),
- strokovna gradiva in podatki nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev,
- potrebe lastnikov zemljišč.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema SDUN Staro jedro Leskovec bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+---------------------------------------------+----------------+
|Faza                     |Rok izdelave  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi SDUN  |maj 2010    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izvedba javnega naročila, izbor načrtovalca |junij 2010   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Osnutek SDUN za pridobitev smernic      |avgust 2010   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev smernic              |oktober 2010  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Dopolnjen osnutek SDUN            |december 2010  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Javno naznanilo o 30-dnevni javni razgrnitvi |januar 2011   |
|in javni obravnavi dop. osnutka       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo     |januar 2011   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava in sprejem stališč do podanih    |        |
|pripomb na dopolnjen osnutek SDUN      |februar 2011  |
+---------------------------------------------+----------------+
|Predlog SDUN za pridobitev mnenj       |april 2011   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev mnenj               |maj 2011    |
+---------------------------------------------+----------------+
|Usklajen predlog SDUN            |junij 2011   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sprejem usklajenega predloga SDUN na seji OS |julij 2011   |
+---------------------------------------------+----------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave in izdelave SDUN Staro jedro Leskovec sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu SDUN, so:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
- Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
- Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
- Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
- Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško
in drugi udeleženec:
- KS Leskovec pri Krškem, Ul. 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v roku 30 dni.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem SDUN
Naročnik, investitor in pripravljalec SDUN Staro jedro Leskovec je Občina Krško, ki je zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2010. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom in projektno nalogo ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo SDUN Staro jedro Leskovec.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2009 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost