Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2164. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta in župana Občine Oplotnica, stran 6059.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 17. redni seji dne 17. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta in župana Občine Oplotnica
1. člen
S tem odlokom se določi delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Oplotnica.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,30 EUR.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena do povračila stroškov v višini 0,10 EUR za dobljeni glas v drugem krogu glasovanja.
5. člen
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana dostaviti občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Organizator volilne kampanje za člana občinskega sveta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Poročilo mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe, kot to določa veljavni zakon, ki ureja volilno kampanjo.
7. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje. Poročilo mora biti pripravljeno v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja volilno kampanjo.
8. člen
Za ostala določila glede povrnitve stroškov se uporablja veljavni zakon, ki ureja volilno kampanjo.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 83/02).
Št. 018.17.18/2010
Oplotnica, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost