Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 711-0007/2010-5 Ob-3541/10 , Stran 1311
I. Namera o ustanovitvi služnosti Mestna občina Murska Sobota javno objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na objektih v lasti Mestne občine Murska Sobota, in sicer na objektih osnovnih šol, vrtcev, občinske zgradbe, mestnega stadiona in drugih objektov, navedenih v razpisni dokumentaciji, za namen gradnje, vzdrževanja, obratovanja in dostopa do sončnih elektrarn na objektih. Služnostna pravica se bo ustanovila s ponudnikom, izbranim po postopku javnega zbiranja ponudb, za obdobje 20 let. II. Javno zbiranje ponudb a) Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. b) Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je ustanovitev služnostne pravice za izgradnjo – postavitev sončnih elektrarn na strešnih površinah ter obnova celotnih strešnih površin na objektih, navedenih v točki I. tega razpisa in razpisni dokumentaciji. Služnost obsega pravico: – izgradnje sončnih elektrarn na strehah objektov, – vzdrževanja, obratovanja in nemotenega dostopa do objektov sončnih elektrarn. c) Vrsta pravnega posla: pravica stvarne služnosti se bo ustanovila s pogodbo za obdobje 20 let od sklenitve pogodbe in se bo vpisala v zemljiško knjigo. Elementi služnostne pogodbe, ki so hkrati pogoji javnega razpisa, so naslednji: – na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije, ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije ter so registrirani za proizvodnjo električne energije, – ponudba se mora glasiti na vse objekte iz razpisne dokumentacije skupaj, – ponudnik se obvezuje, da bo v celoti in na lastne stroške izvedel obnovo streh, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, – sončne elektrarne morajo biti zgrajene v skladu s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje, – izbrani ponudnik mora pridobiti gradbeno dovoljenje in morebitna druga upravna dovoljenja in soglasja, ki se nanašajo na postavitev sončne elektrarne in obnovo streh objektov. Obnova streh in izgradnja elektrarne se mora izvajati sočasno ter po enotnem gradbenem dovoljenju. Investitor nosi stroške izdelave projektne dokumentacije, katero predhodno pred vložitvijo na pristojno upravno enoto, potrdi pristojni organ občine, – po končanem pogodbenem obdobju obstaja možnost podaljšanja pogodbenega razmerja v skladu s veljavnimi predpisi, v nasprotnem primeru pa je dolžan služnostni upravičenec objekt sončne elektrarne odstraniti in primerno sanirati ostrešje, – bistveni pogoj veljavnosti pogodbe je začetek gradnje sončne elektrarne: ponudnik se zavezuje z gradnjo pričeti najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe. V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico, katero bo Mestna občina Murska Sobota izkoristila v primeru kršitve tega določila pogodbe. d) Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, navedbo odgovornih oseb za podpis pogodbe, – potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu, za izkaz sedeža družbe izpis iz sodnega registra za pravne osebe, – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (fizične osebe potrdilo o vpisu v poslovni register, pravne osebe izpis iz sodnega registra), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev, – dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa in da v preteklem letu ni posloval z izgubo. Ponudnik je dolžan predložiti: – BON-1, BON-2 in dokazila oziroma potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, – bilanco stanja na dan 31. 12. 2009 in bilanco uspeha za leto 2009, – fizične osebe predložijo potrdila ponudnikovih poslovnih bank o izpolnjevanju navedenega pogoja, – ponujen odstotek nadomestila od vrednosti minimalne garantirane prodane el. energije v kWh na leto, – potrdila o referencah, – popis del z ocenitvijo vrednosti del prenov objektov, – tehnične zahteve: navedbo skupnih površin streh, kjer bo izgrajena sončna elektrarna in kW moči elektrarne (moduli, instalirana moč), analizo energetskega potenciala na objektih, kjer bo izgrajena sončna elektrarna ter na tej podlagi izračunano načrtovano minimalno garantirano višino prodane električne energije v kWh v obdobju trajanja služnosti, – potrdilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini ponujene letne odškodnine za služnost, ki jo bodo v ponudbi navedli, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št.: 01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis – sončne elektrarne«. Uspelemu ponudniku bo varščina vračunana pri najemnini, neuspelim ponudnikom pa vrnjena brezobrestno v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika, – izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – izjava o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po dnevu odpiranja ponudb. Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente. e) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: – ponujena letna odškodnina v % od minimalne garantirane prodane el.energije v kWh, 70 točk, – reference: 30 točk. Po prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb. Obravnava se samo ponudbe, ki so popolne in pravočasne. f) Omejitve pri postopku izbire najugodnejšega ponudnika: Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. g) Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do dne 14. 6. 2010, do 12. ure, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Ovojnica mora biti označena z navedbo: »Ponudba za sklenitev služnostne pogodbe za izgradnjo sončnih elektrarn«, ter navedbo ponudnika. Ponudbe, prispele po razpisnem roku, se kot nepravočasne ne upoštevajo ter neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ki bo nepopolna v smislu pomanjkljive in že predložene dokumentacije, bo pozvan k dopolnitvi. Rok za dopolnitev take ponudbe je 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev. h) Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno in ga bo izvedla Komisija za vodenje postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota, imenovana s strani župana. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, dne 14. 6. 2010, s pričetkom ob 13. uri. i) Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe mestne občine, kontaktna oseba je: Bojan Petrijan, tel. 02/525-16-13. Ogled objektov je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost