Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 478-331/2008 Ob-3551/10 , Stran 1312
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi: a) Nepremičnina, 1.E, nestanovanjska raba, s parc. št. 611, k.o. Izola, vpisana v vl. št. 1586/1, k.o. Izola je opredeljena kot poslovni prostor obarvana z rdečo barvo, površine 18,21 m2, na naslovu Trubarjeva 1, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 30.000,00€ oziroma 1.648€/m2. Predmetna nepremičnina je zasedena in najemnik in predkupno pravico. b) Nepremičnine 4.E, nestanovanjska raba, s parc. št. 727, k.o. Izola, vpisana v vl. št. 1821/4, k.o. Izola je opredeljena kot skladišče v pritličju, označeno z rumeno polno črto, površine 14,57 m2, na naslovu Kumarjeva 2 Izola Izhodiščna cena nepremičnine je 33.000,00€ oziroma 2.264,92 €/m2. Predmetna nepremičnina je zasedena in najemnik in predkupno pravico. c) Nepremičnina, del stavbe, 2.E stanovanjska raba, v stanovanjski stavbi 624.ES, s parc. št. 430, k.o. Izola, vpisana v podvl.št. 1708/2, k.o. Izola, je opredeljena kot stanovanjska raba, stanovanje, št. 2 v I. nad., shramba v pritl., obarvano s polno rdečo barvo, površine 24,56 m2, s pripadajočo kletjo na naslovu Piranska 3, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 41.000,00€ oziroma 1.171 €/m2. d) Nepremičnina, ki bo z odločbo o parcelaciji pridobila parc. št. 2638/13, k.o. Izola, njiva v izmeri 1.121 m2 in skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste (Uradne objave št. 14/98, 15/98 in 5/2010) predstavlja del gradbene parcele, na katerem je predvidena gradnja trgovskega objekta. Izhodiščna cena zemljišča znaša 237.000,00 EUR. Lastnik preostalega dela gradbene parcele ima predkupno pravico. e) nepremičnina s parc. št. 3893, k.o. Izola, vinograd v izmeri 396 m2 in njiva v izmeri 395 m2, vpisana v vl. št. 1107, k.o. Izola Izhodiščna cena zemljišča znaša 177.000,00 EUR. f) Nepremičnina s parcelno številko 781/1 k.o. Izola, vpisana v vl. št. 308, k.o. Izola, dvorišče v izmeri 20,00 m2, izhodiščna cena 1.900,00 EUR. g) Nepremičnina 1005.E, s parc. št. 1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/5 je opredeljena kot garaža št. 5 v pritl., ozn. z G5 in črno črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, Izhodiščna cena nepremičnine je 8.683,00€. h) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje z oznako 44 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96,81 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 229.000,00 EUR. i) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 45 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 70,95 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 177.000,00 EUR. j) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje z oznako 46 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 102, 51 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 240.000,00 EUR. k) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 47 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 115,85 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 255.000,00 EUR. l) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 48, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 227.000,00 EUR. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s Pooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si. 5. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00 4783312008. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Najemniki imajo predkupno pravico. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si., oglasna deska. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l«, najpozneje do 14. 6. 2010 do 24. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 6. Drugi pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 7. Postopek po odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 16. 6. 2010 ob 15. uri v sejni sobi Urada za okolje in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. 8. Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine Občine Izola. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost