Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2065. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
2066. Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov

MINISTRSTVA

2067. Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi
2101. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2068. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

OBČINE

Bovec

2069. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2009

Dobrepolje

2070. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja obrtne cone Predstruge

Grad

2071. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2009

Grosuplje

2072. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje, dopolnitev 2010
2073. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000, dopolnitev 2010

Koper

2074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Kranj

2075. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1017/4, k.o. Kranj

Lendava

2076. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
2077. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov romske skupnosti
2078. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov narodnosti

Poljčane

2079. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Poljčane
2080. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane
2081. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na dom
2082. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

2083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci
2084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Keme Puconci v Puconcih

Slovenska Bistrica

2085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
2086. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
2087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
2088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
2089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
2090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
2091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
2092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica

Trebnje

2093. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje

Zreče

2094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
2095. Odlok o spremembi Odloka Občine Zreče o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
2096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
2097. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče
2098. Cenik daljinskega ogrevanja

Žužemberk

2099. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk
2100. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk

MEDNARODNE POGODBE

Ministrstvo za zunanje zadeve

48. Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani s Sklepno listino
49. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije
50. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju
51. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
52. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
53. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske
54. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt

Popravki

46. Četrti zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007
47. Peti zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti