Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1986. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja

Odloki

1987. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1988. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
1989. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora
2061. Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

Sklepi

1990. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Islandije, na čelu s častnim konzulom, s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

1991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
1992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
2062. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini certifikata o licenci

USTAVNO SODIŠČE

1993. Odločba o odpravi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
1994. Sklep o zavrženju zahteve

BANKA SLOVENIJE

1995. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja

SODNI SVET

1996. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1997. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 8. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1998. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Kranj
1999. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Kranj
2000. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 1. ožje območje Občine Šenčur
2001. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 1. ožje območje občine Šenčur
2063. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti univerzalne storitve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2002. Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča
2003. Pravilnik o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
2004. Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije – 2005
2064. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Benedikt

2005. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt
2006. Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2010

Bistrica ob Sotli

2007. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Bovec

2056. Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči

Gornji Petrovci

2008. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Grosuplje

2009. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 176/1 in parc. št. 177/2, obe k.o. Mali vrh

Hodoš

2010. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Hodoš v času volilne kampanje za referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške in za lokalne volitve jesen 2010

Koper

2011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper
2012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d´infanzia Delfino blu
2013. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
2014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
2015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Kopru
2016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Elvire Vatovec Prade-Koper
2017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semedela – Koper
2019. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta »gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin«

Kuzma

2020. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2009
2021. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010

Ljubljana

2057. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška

Metlika

2022. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika
2023. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika
2024. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Metlika
2025. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Mežica

2026. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Novo Smrečnikovo« v Mežici

Mirna Peč

2027. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mirna Peč
2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 – 1. rebalans 2010
2029. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Mirna Peč
2030. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Moravske Toplice

2031. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2009

Nova Gorica

2032. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Meblo vzhod«
2033. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Ajševica
2034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
2035. Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
2036. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Ajševica
2037. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2038. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec

Novo mesto

2058. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto
2059. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage
2060. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o arbitražnem sporazumu

Podčetrtek

2039. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010

Puconci

2040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Radeče

2041. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009
2042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
2043. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

2044. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«

Slovenska Bistrica

2045. Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
2046. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2047. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2048. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Sveti Jurij ob Ščavnici

2049. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2009

Škocjan

2050. Odlok o predkupni pravici Občine Škocjan
2051. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2052. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
2053. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
2054. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Vransko

2055. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Občini Vransko

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti