Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1935. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
1936. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1983. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

Sklepi

1984. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

MINISTRSTVA

1937. Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
1938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske prašiče
1939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo
1940. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne plemenske prašiče
1941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze
1942. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje
1943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih ter zbiranju podatkov s tekmovanj za kopitarje
1944. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1945. Sklep o imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1946. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2010

OBČINE

Divača

1982. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2010

Grosuplje

1947. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Pri pošti«

Koper

1948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
1949. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
1950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
1951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
1953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
1954. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1955. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Metlika

1956. Odlok o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Metlika
1957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
1958. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Metlika

Novo mesto

1959. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto
1960. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto
1961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto
1962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto
1963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu
1964. Sklep o imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

Slovenska Bistrica

1965. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu “Ob potoku”
1966. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Kugl 2

Sveta Ana

1967. Statut Občine Sveta Ana
1968. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Ana
1969. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009
1970. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah
1971. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana
1972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana
1973. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
1974. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana
1975. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Škocjan

1976. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010

Veržej

1977. Odlok o javnem redu in miru v Občini Veržej
1978. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej
1979. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Veržej

Vipava

1980. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda
1981. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vipava

POPRAVKI

1985. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti