Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1937. Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, stran 5495.

Za izvrševanje osmega odstavka 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo) in 7. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se ureja zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, določajo prednostne športne panoge in posebne potrebe Slovenske vojske ter formacijske dolžnosti na katerih se zaposlujejo vrhunski športniki in trenerji.
(2) Ministrstvo za obrambo zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski izvaja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo - Slovenski vojski, Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji in Ministrstvu za finance - Carinski upravi Republike Slovenije z dne 22. 10. 2007 (v nadaljnjem besedilu: sporazum).
(3) Vrhunski športniki in trenerji se v Slovenski vojski zaposlujejo na način in po postopku kot je predpisan za zaposlovanje pripadnikov Slovenske vojske, če s tem pravilnikom posamezno vprašanje ni urejeno drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
- vrhunski športnik je oseba, ki v skladu s sporazumom v svoji športni panogi na podlagi kriterijev Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez doseže svetovni, mednarodni ali perspektivni razred in ji o tem Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez izda ustrezno potrdilo;
- trener je oseba, ki v skladu s sporazumom trenira državno reprezentanco ter izpolnjuje druge pogoje določene s sporazumom in tem pravilnikom;
- Športna enota Slovenske vojske je formacija Slovenske vojske, v kateri se zaposlujejo vrhunski športniki in trenerji ter jo sestavlja poveljstvo, ki ga popolnjujejo pripadniki stalne sestave ter drugi del, ki ga popolnjujejo vrhunski športniki in trenerji;
- predlagatelj zaposlitve in podaljšanja pogodb o zaposlitvi vrhunskih športnikov in trenerjev v Športni enoti Slovenske vojske je Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske, ki mu je Športna enota Slovenske vojske podrejena.
II. MERILA ŠPORTNE KAKOVOSTI IN PREDNOSTNE ŠPORTNE PANOGE
3. člen
(športna kakovost in pogoji za zaposlitev)
V Slovenski vojski se lahko zaposlijo vrhunski športniki in trenerji, ki izpolnjujejo merila športne kakovosti določena s sporazumom in pogoje glede splošne izobrazbe ter druge splošne pogoje, ki so predpisani za poklicno delo v stalni sestavi Slovenske vojske.
4. člen
(prednostne športne panoge)
(1) Prednostne športne panoge za zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski so:
- športne panoge, ki so uvrščene v program mednarodnih vojaških športnih iger na katerih sodeluje Slovenska vojska;
- športne panoge, ki so vključene v redno usposabljanje Slovenske vojske.
(2) Prva prioriteta športnih panog iz prejšnjega odstavka obsega strelstvo, borilne športe (judo, boks, taekwondo), biatlon, padalstvo, alpinizem, športno plezanje, orientacijski tek in vojaški peteroboj.
(3) Druga prioriteta športnih panog obsega športne panoge iz druge alineje prvega odstavka tega člena atletiko, plavanje, triatlon, kolesarstvo, smučarski tek, alpsko smučanje in jadranje.
5. člen
(posebne potrebe Slovenske vojske)
(1) V Športni enoti Slovenske vojske se lahko v skladu s 3. členom tega pravilnika zaposlijo vrhunski športniki, ki lahko pomembno prispevajo k usposobljenosti Slovenske vojske oziroma, ki so potrebni za popolnitev ekip za sodelovanje Slovenske vojske na vojaških mednarodnih tekmovanjih.
(2) V Slovenski vojski se ne glede na merila športne kakovosti določene s sporazumom izjemoma lahko zaposli tudi športnike za izvajanje programov usposabljanja Slovenske vojske. Zaposlitev športnikov se izvede na način in po postopku, predpisanem za zaposlovanje pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske.
(3) Za uveljavljanje interesov Ministrstva za obrambo in posebnih potreb Slovenske vojske pri zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, skrbi predstavnik Ministrstva za obrambo v Koordinaciji za zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev pri Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: koordinacija).
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV MED SLUŽBO V SLOVENSKI VOJSKI
6. člen
(pravice in obveznosti vrhunskih športnikov in trenerjev)
(1) Vrhunski športniki in trenerji imajo v času zaposlitve v Športni enoti Slovenske vojske pravice in obveznosti določene v pogodbi o zaposlitvi v skladu s predpisi, sporazumom in tem pravilnikom.
(2) Vrhunski športniki in trenerji se v Športni enoti Slovenske vojske zaposlujejo na formacijski dolžnosti vojak II. in vojak I. Število formacijskih dolžnosti in velikost Športne enote Slovenske vojske se določi v skladu z obsegom stalne sestave Slovenske vojske, določenem s skupnim kadrovskim načrtom državnih organov, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. S formacijo Športne enote Slovenske vojske se določi vrsto in obseg vojaško strokovnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti vrhunski športniki in trenerji ob zaposlitvi v Slovenski vojski.
(3) Pogodbe o zaposlitvi vrhunski športniki in trenerji v skladu z Zakonom o obrambi sklepajo za določen čas enega leta, ki se nato lahko podaljšujejo v skladu s tem pravilnikom.
(4) Vrhunskih športnikov in trenerjev se med delom v Športni enoti Slovenske vojske ne imenuje v naziv in se jih službeno ne ocenjuje.
(5) V času trajanja zaposlitve vrhunskih športnikov in trenerjev v Športni enoti Slovenske vojske, se za vsakega med njimi, v posebnem načrtu določi obveznosti, ki jih mora opraviti v času službe do Slovenske vojske oziroma Ministrstva za obrambo kot delodajalca. V času, ko vrhunski športniki in trenerji ne opravljajo s posebnim načrtom določenih obveznosti, jim ne pripada povračilo stroškov za malico, za prihod in odhod z dela, niti se jim v tem času ne evidentira prisotnosti med delovnim časom na formacijski dolžnosti. O uresničevanju obveznosti iz posebnih načrtov vrhunskih športnikov in trenerjev, se v Športni enoti Slovenske vojske vodi ustrezne evidence in izdeluje poročila.
7. člen
(izbira za zaposlitev)
(1) Pri izbiri vrhunskih športnikov za zaposlitev v Športni enoti Slovenske vojske se upošteva:
- vrstni red na listi vrhunskih športnikov, kandidatov za zaposlitev, ki jo pripravlja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez;
- prednostne športne panoge določene s tem pravilnikom;
- posebne potrebe Slovenske vojske določene s tem pravilnikom;
- število prostih formacijskih mest v Športni enoti Slovenske vojske.
(2) Predloge za zaposlitev vrhunskih športnikov pripravlja v skladu s kadrovskimi možnostmi, kadrovskim načrtom Slovenske vojske in letnim načrtom zaposlovanja vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje na podlagi sklepov koordinacije. K letnemu načrtu zaposlovanja vrhunskih športnikov in trenerjev, daje soglasje minister, pristojen za obrambo.
(3) Izbira trenerjev za zaposlitev v Športni enoti Slovenske vojske se opravi smiselno na enak način kot je določen v prvem in prejšnjem odstavku. V Športni enoti Slovenske vojske se praviloma trener lahko zaposli le, če so v Slovenski vojski že zaposleni najmanj trije vrhunskih športniki iz športne panoge v kateri deluje trener.
8. člen
(podaljšanje pogodbe o zaposlitvi)
(1) Predstavnik Ministrstva za obrambo v koordinaciji, v sodelovanju z Mednarodnim svetom za vojaški šport (CISM), Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez in Športno enoto Slovenske vojske preveri izpolnjevanje pogojev za podaljšanje pogodb o zaposlitvi za vrhunske športnike in trenerje pred potekom pogodb o zaposlitvi. Če vrhunski športnik ali trener izpolnjuje pogoje za podaljšanje pogodbe o zaposlitvi, predstavnik Ministrstva za obrambo v koordinaciji, predlog za podaljšanje pogodb posreduje Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, ki izvede postopek za podaljšanje pogodbe. O podaljšanju pogodb se pisno obvešča koordinacijo.
(2) Pogodbe o zaposlitvi vrhunskih športnikov in trenerjev se praviloma podaljšujejo za eno leto dokler izpolnjujejo kriterije določene s sporazumom in tem pravilnikom.
(3) Športniki, ki prenehajo izpolnjevati pogoje za vrhunske športnike, izpolnjujejo pa pogoje za poklicno delo v Slovenski vojski, lahko pred iztekom pogodbenega roka za delo v Športni enoti Slovenske vojske, zaprosijo za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske.
9. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi se ne podaljša vrhunskemu športniku ali trenerju, če preneha izpolnjevati s sporazumom določena merila športne kakovosti oziroma s sporazumom določene pogoje in če izteče pogodbeno določen rok. Športniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske, se pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, pisno ponudi možnost zaposlitve v Slovenski vojski.
(2) V pogodbi o zaposlitvi se vrhunskim športnikom in trenerjem določi, da se vrhunskemu športniku ali trenerju lahko enostransko odpove pogodba o zaposlitvi, če mu je izrečen ukrep prepovedi tekmovanja zaradi uživanja nedovoljenih substanc ali neprimernega obnašanja oziroma zaradi neizvrševanja obveznosti do Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo. Pogodba o zaposlitvi se odpove pisno najkasneje v 15 dneh, ko je bilo Ministrstvo za obrambo uradno obveščeno o dokončni prepovedi nastopanja vrhunskega športnika na tekmovanjih oziroma odvzemu statusa vrhunskega športnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(veljavnost sklenjenih pogodb)
Pogodbe o zaposlitvi vrhunskih športnikov in trenerjev, sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
11. člen
(preverjanje pogojev)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje po uveljavitvi tega pravilnika preveri ali vrhunski športniki in trenerji izpolnjujejo pogoje za delo v Športni enoti Slovenske vojske v skladu s tem pravilnikom. Če teh pogojev ne izpolnjujejo, se jim pogodbe o zaposlitvi ne podaljšajo, o čemer se pisno obvesti koordinacijo.
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2010-6
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-1911-0009
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost