Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1944. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 5500.

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu te odredbe, razen za komunalne storitve, sporočiti cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje blago in storitve:
1.   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
1.a   električna energija za gospodinjske odjemalce -
    osnovna oskrba (I., II., III., IV. stopnja) za
    različne tarife (ET, VT in MT) ter prispevek za moč,
1.b   povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega
    omrežja,
1.c   uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek
    števca) iz distribucijskega omrežja za gospodinjske
    odjemalce po odjemnih skupinah,
1.d   para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2.   KOMUNALNE STORITVE
2.a   oskrba s pitno vodo,
2.b   odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in
    storitve, vezane na nepretočne greznice,
2.c   čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2.d   storitve, vezane na obstoječe greznice in male
    komunalne čistilne naprave,
2.e   zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2.f   odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
    komunalnih odpadkov;
3.   PRODAJA GORIVA
3.a   motorni bencin (NMB-95, NMB-98),
3.b   plinsko olje (D-2),
3.c   kurilno olje - ekstra lahko (KOEL),
3.d   kurilno olje - srednje (mazut),
3.e   letalsko gorivo,
3.f   utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih
    za pogon in ogrevanje;
4.   KOPENSKI PROMET
4.a   prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu,
4.b   prevoz potnikov v mestnem, primestnem in javnem
    rednem linijskem cestnem potniškem prometu.
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4 in Prilogi 5, ki so kot priloge sestavni del te odredbe.
(2) Na obrazcu v Prilogi 1 te odredbe podjetja pošiljajo obvestila o spremembi cen za vse blago in storitve, razen za storitve, navedene v Prilogi 2 te odredbe, Prilogi 3 te odredbe, Prilogi 4 te odredbe ter Prilogi 5 te odredbe. Obvestilo o spremembi cene za storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in storitve, vezane na nepretočne greznice ter storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, podjetja pošiljajo na obrazcu v Prilogi 2 te odredbe, na obrazcu v Prilogi 3 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, na obrazcu v Prilogi 4 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, na obrazcu v Prilogi 5 te odredbe pa podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) Obrazci se objavijo tudi na spletni strani ministrstva. Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za nadzor cen, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mg@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke, zahtevane v obrazcu. Če v obvestilu ni vseh podatkov, ministrstvo zahteva njegovo dopolnitev.
7. člen
Ta odredba začne veljati 20. maja 2010 in velja šest mesecev.
Št. 007-85/2009-16
Ljubljana, dne 10. maja 2010
EVA 2010-2111-0019
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost