Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, stran 5535.

Na podlagi 11., 12., 13., 14. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04) je Občinski svet Občine Metlika na 26. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
1. člen
V 1. členu Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 66/05, 21/07, 64/07 in 31/09) se črta besedilo »in sicer za subvencioniranje obrestne mere namenskih dolgoročnih kreditov, dodeljenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, subvencioniranje stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije, za prodajo zemljišč v lasti občine in javnih podjetij za gradnjo poslovnih objektov ter obračun komunalnega prispevka za ostala zemljišča«.
2. člen
Spremeni se naslov II. poglavja, ki se po novem glasi »Ukrepi pomoči«.
Doda se nov 3. člen, ki se glasi:
»Ukrepi pomoči v tem poglavju pravilnika so:
- subvencioniranje obrestne mere za najete namenske dolgoročne kredite,
- subvencioniranje stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise,
- subvencioniranje začetnih nematerialnih investicij,
- subvencioniranje stroškov promocije«.
3. člen
V sedanjem 3. členu na začetku doda nova alineja, ki se glasi:
»- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč potrebnih za graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov.«
V zadnjem odstavku 3. člena se beseda »nakupa« zamenja z tekstom »v zvezi s pridobitvijo«.
Sedanji 3. in 4. člen se spremenita v 4. in 5. člen.
4. člen
Doda se novi 6. člen, ki se glasi:
»Subvencionira se del stroškov nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda kakovosti kot stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij ter blagovnih znamk, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev)«.
5. člen
Doda se novi 7. člen, ki se glasi:
»Subvencionira se del stroškov promocije povezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ko se na tak način promovirajo proizvodi in storitve potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški za pridobitev subvencije za promocijo so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora ter stroški promocijskega materiala; potni oziroma prevozni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmih ali razstavah niso predmet subvencioniranja po tem pravilniku.«.
6. člen
V sedanjem 5. členu se tekst na začetku »Za sredstva, opredeljena v tem poglavju« spremeni in se po novem glasi »Za subvencije opredeljene v 3. členu tega pravilnika«.
V drugi alineji 5. člena se za besedno zvezo »Uradni list RS, št.« črta »42/06 in 68/08« in se doda »65/09«. Enako se tekst zamenja v zadnjem odstavku istega člena ter v 13. členu; v prvem in zadnjem odstavku, v 19. členu; v prvem in zadnjem odstavku. Pri čemer se v prvem odstavku 13. in 19. člena v oklepaju zamenja tudi kratica zakonodaje iz »ZGD-UPB1« v »ZGD-1-UPB3«.
V zadnjem odstavku tega člena se beseda »kraj« spremeni v »lokacija«.
Sedanji 5. člen se spremeni v 8. člen in vsi ostali se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V sedanjem 7. členu se zamenja tekst »subvencioniranje obrestne mere za dolgoročne bančne kredite ter stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije« s tekstom »subvencije opredeljene v 3. členu tega pravilnika«, enako se spremeni tudi v sedanjem 11. členu.
Za besedo župan se doda poševnica in beseda županja; enako tudi še v sedanjem 11., 22. in 23. členu.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V javnem razpisu se tudi navede, da se lahko razpisana sredstva med posameznimi nameni prerazporedijo, v primeru, da bi pri katerem od namenov ostala nerazdeljena sredstva.«
8. člen
V prvem odstavku sedanjega 10. člena se tekst »subvencioniranja obrestne mere ter stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije« zamenja s tekstom »subvencije opredeljene v 3. členu tega pravilnika«.
Na koncu tega člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Stroške nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda kakovosti in stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk se lahko subvencionira do višine 50% upravičenih stroškov (neto brez DDV) posamezne nematerialne investicije. Višina te subvencije za posamezno nematerialno investicijo v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 10% od kvote razpisanih sredstev za ta ukrep.
Stroške promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah v Sloveniji ali tujini se posameznemu prosilcu lahko subvencionira do višine 50% teh upravičenih stroškov (neto brez DDV). Višina te subvencije na posameznega prosilca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 10% od kvote razpisanih sredstev za ta ukrep«.
9. člen
V sedanjem 13. členu se prvi odstavek spremeni in se po novem glasi:
»V tem poglavju so opredeljena sredstva namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3; Uradni list RS, št. 65/09) spadajo med mikro, majhna in srednja podjetja, v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč v lasti Občine Metlika in javnih podjetij za gradnjo poslovnih objektov«.
10. člen
V sedanjem 14. členu se prvi odstavek spremeni in se po novem glasi:
»Zemljišča se dodeljujejo na podlagi metod opredeljenih v Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09)«.
11. člen
V sedanjem 19. členu se prvi odstavek spremeni in se po novem glasi:
»Znižanje komunalnega prispevka v višini 50% od izračunanega zneska za gradnjo poslovnih objektov (Zakon o stavbnih zemljiščih - Uradni list RS, št. 44/97), se odobri samostojnim podjetnikom posameznikom in tistim pravnim osebam, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3; Uradni list RS, št. 65/09) spadajo med mikro, majhna in srednja podjetja, v zasebni in mešani lasti, ter imajo v lasti zemljišča, katera so z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost, na območju Občine Metlika, ki pa ne smejo biti pridobljena na način opredeljen v III. poglavju (členi 16-21) tega pravilnika«.
V sedanjem 19. členu se črta drugi odstavek.
12. člen
V V. poglavju se v naslovu pred besedo končne doda tekst »prehodne in«.
V tem poglavju se doda nov 24. člen, ki se glasi:
»Stroške nematerialnih investicij v pridobitev oziroma podaljšanje standarda kakovosti in stroškov nakupa patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk se v letu 2010 lahko subvencionira do višine 50% upravičenih stroškov (neto brez DDV) posamezne nematerialne investicije oziroma največ 1.500,00 EUR.
Stroške promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah v Sloveniji ali tujini se posameznemu prosilcu v letu 2010 lahko subvencionira do višine 50% teh upravičenih stroškov (neto brez DDV) oziroma največ 1.500,00 EUR.«
Vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
Sedanji 23. členi se spremeni in se po novem glasi:
»Župan/županja seznani občinski svet o višini dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika na podlagi tega pravilnika v vsakoletnem zaključnem računu Občine Metlika«.
14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-2/2010
Metlika, dne 6. maja 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost