Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1977. Odlok o javnem redu in miru v Občini Veržej, stran 5621.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4, 17/08, 21/08 - popr., 108/09, 109/09 - Odl. US), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 27. seji dne 4. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varstvo občanov in premoženja, zdravja in čistoče ter ukrepi za varstvo zunanjega videza naselij in zelenih površin na območju Občine Veržej (v nadaljevanju: občina).
(2) Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
- javne površine - javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča in pločniki) ter javne zelene površine (npr. parki, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča), ki so javno dobro ali v lasti občine oziroma v upravljanju le-te in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega,
- zasebne površine - zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali pravnih oseb,
- upravljavec - subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirjajo občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je to posebej dovoljeno;
2. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, pred šolo ipd.);
3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
4. prati vozila na javnih površinah;
5. prodajati pridelke ali izdelke na prireditvah brez dovoljenja prireditelja, ko gre za prodajo na prireditvenem prostoru, oziroma dovoljenje pristojnega upravnega organa, ko gre za prodajo na ostalih lokacijah;
6. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja in druge javne prostore (izjema so službeni psi in psi, ki vodijo slepe);
7. pred pogrebom ali med trajanjem pogrebnih svečanosti, je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji okolici, kjer ta nazadnje leži, prepovedano z glasbo ali kakor koli drugače motiti svojce ali druge udeležence pogrebnih svečanosti.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na javnih površinah;
3. nameščati kakršnekoli naprave, ovire ipd. na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa;
4. hoditi ali voziti izven poti, kot so opredeljene v ureditvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih površinah;
5. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost občanov ali s tem kazijo videz kraja;
6. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi;
7. voditi pse brez povodca in jih puščati brez ustreznega nadzora;
8. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
9. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva;
10. ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dalj kot 12 ur;
11. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih;
12. streljati z nevarnimi predmeti izven za to določenih področij, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
13. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer obstaja verjetnost, da se zaneti požar;
14. povzročiti splošno požarno nevarnost na travnikih, njivah, gozdovih, na raznih mestih in v bližini objektov;
15. onemogočiti dostop do hidrantov.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
8. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na prostore, ki za to niso določeni;
2. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali zamašitev le-teh;
3. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
4. puščati odprte pokrove zabojnikov in posod za smeti;
5. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, šole in šolska igrišča, otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča, športna igrišča ter na javna prevozna sredstva;
6. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javnih površin;
7. odvažati odplake, odpadne vode in gnojnico ob sobotah popoldne, nedeljah, dela prostih dnevih in praznikih ter jih po navozu puščati neobdelane z zemljo;
8. izpuščati komunalne odpadne vode, gnojiščne odplake in gnojnico v vodotoke ali ponikalnice, na javne površine ali zelenice;
9. zanemariti čistočo dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje občanov.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
9. člen
(1) Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano:
- puščanje motornega vozila brez registrskih tablic in drugih opuščenih vozil na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini,
- parkiranje ob cesti, zasebnem zemljišču ali dvorišču brez soglasja lastnika;
- metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico ali greznično vsebino na javne ceste ali na druga neprimerna mesta.
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas dovoli bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to določena, po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljavca zemljišča;
- šotor, avtodom ali avtomobilsko prikolico za bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika;
- prepovedano je puščati odpadke na kraju taborjenja ali piknika.
10. člen
(1) V času izvajanja gradbenih in vzdrževalnih del na javnih, zasebnih in drugih površinah in objektih morajo lastniki in upravljalci teh površin in objektov skrbeti za varstvo ljudi, premoženja in zunanjega videza površin in objektov v skladu s 7. in 9. členom tega odloka.
(2) Po končanih delih na javnih površinah in javnih zelenih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
(3) Lastniki oziroma uporabniki motornih in drugih vozil ter mehanizacije morajo sprotno očistiti javno cesto ali javno pot, ki so jo z uporabo onesnažili.
11. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih prostorov so dolžni na objektu in pripadajočem zemljišču:
- poskrbeti, da se ohrani urejen videz naselij, tako, da so zemljišča pokošena, očiščena in vzdrževana, da na zemljiščih ni odpadkov;
- čistiti in vzdrževati hišna pročelja in okolico hiš, table, napise in druge znake na poslopjih;
- odstraniti zastarele napisne table in druge napise, ki niso primerne ali pa so nepotrebne;
- odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti in kazijo podobo kraja, pa niso pod posebno zaščito.
12. člen
(1) Lastniki in upravljavci lokalov so dolžni pred lokalom namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli drug način omogočiti shranjevanje koles in to tako, da se ne ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in ne kvari estetski videz kraja.
(2) Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z napisno tablo, ki mora biti estetskega videza ter okolju primerno urejena.
13. člen
Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s spomeniško varstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno. Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdrževani skladno s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati dostopa.
VI. IZVAJANJE IN NADZOR
14. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni in za ta namen ustanovljeni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
- 6. člena,
- 7. člena, točka 4, 7, 8, 9;
- 8. člena, točka 4, 5, 6;
- 9. člena, točka 1 - alineja 2 in točka 2;
- 11. člena, točka 1 - alineja 2, 3, 4.
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, z globo 600 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
- 7. člen, točka 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14;
- 8. člen, točka 1, 3, 9;
- 9. člen, točka 1 - alineja 3;
- 10. člen;
- 11. člen točka 1 - alineja 1;
- 12. člen;
- 13. člen.
Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
- 8. člen, točka 2, 7, 8;
- 9. člen, točka 1 - alineja 1.
Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, z globo 900 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati za območje Občine Veržej Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 43/97).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-2/2010-1
Veržej, dne 4. maja 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost