Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1966. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Kugl 2, stran 5562.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 3. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Kugl 2
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu)
S tem odlokom se sprejme občinski podroben prostorski načrt za “Stanovanjsko sosesko Kugl 2” (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrica, v januarju 2010, pod št. 03/08-OPPN, in je sestavni del tega odloka.
2. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN vsebuje:
A. Besedilo OPPN (odlok):
B. Kartografski del z naslednjimi grafičnimi načrti:
1. Izsek iz plana in PUP
2. Prikaz lege prostorske ureditve na širšem območju
3. Kopija katastrskega načrta
4. Geodetski načrt stanja terena in parcel z območjem podrobnega prostorskega načrta
5. Prikaz prostorske ureditve z zasnovo prostorskih enot ter javne in zasebne površine
6. Zazidalna in ureditvena situacija
7. Prometno tehnična situacija
8. Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture s priključevanjem
9. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave s prikazom ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
10. Prikaz vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
11. Prerezi
12. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja
13. Načrt parcelacije.
C. Priloge:
- povzetek za javnost
- izvleček iz strateškega prostorskega akta
- obrazložitev in utemeljitev OPPN
- seznam strokovnih podlag
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(prostorske ureditve)
V ureditvenem območju OPPN so določeni pogoji za urbanistično ureditev območja Kugl 2, kjer so predvidene naslednje prostorske ureditve:
- gradnja stanovanjskih objektov - enodružinske hiše in dva dvojčka,
- gradnja poslovnega objekta - avtosalon in parkirišče za osebna vozila,
- prometna ureditev z novimi dovoznimi cestami in ostala infrastrukturna ureditev,
- ureditev zelenih površin, ukrepi za varovanje ter izboljšanje okolja.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
Za realizacijo OPPN obravnavamo naslednje parcele številka: 1149, 1150/2, 1143-del, 1150/1, 1151/2, 1244/1, 1248/2, 1249/2, 1246/1, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1134/1, 1134/8, 1134/25, 1146, 1142/1-del, 1244/19, k.o. Slovenska Bistrica. Meje parcel niso urejene in dokončne.
Površina ureditvenega območja znaša 32.875 m2. Površine so povzete po podatkih katastra.
Meja območja OPPN in meja obdelave je določena z obodno parcelacijo in z navedbo parcel. Meja obdelave poteka po parcelnih mejah od izhodiščne točke v severozahodnem vogalu pri 2. Osnovni šoli v smeri urinega kazalca.
+----------------+---------------------------------------------+
|Smer neba    |Opis                     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Na severu    |Od izhodiščne točke poteka ob novi zaščitni |
|        |ograji pri 2. Osnovni šoli v Slovenski    |
|        |Bistrici vse do konca športnega igrišča, kjer|
|        |se obrne proti vzhodu do predvidene novo   |
|        |projektirane Prežihove ulice in poteka ob  |
|        |njenem južnem robu do parc. št. 1145, k.o.  |
|        |Slovenska Bistrica, tam se meja obrne proti |
|        |jugu.                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Na vzhodu    |Poteka ob parcelnih mejah stavbnih zemljišč |
|        |ob ulici Na Ajdov hrib št. 2 do 26, s čimer |
|        |zaobjame v celoti parc. št. 1244/1 v dolžini |
|        |328m.                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|Na jugu     |Poteka od vzhoda proti zahodu lomljeno ob  |
|        |severnih mejah parcel in stanovanjskih hiš  |
|        |Špindlerjeva 24-34.             |
+----------------+---------------------------------------------+
|Na zahodu    |Se meja obrne proti severu in poteka ob   |
|        |predvidenem podaljšku Šolske ulice in ob   |
|        |Šolski ulici do izhodiščne točke v dolžini  |
|        |230 m.                    |
+----------------+---------------------------------------------+
5. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje OPPN je enako ureditvenemu območju OPPN.
V času gradnje bo vplivno območje OPPN zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča zunaj območja, namenjena za gradnjo primarne cestne, komunalne in energetske infrastrukture.
Po izgradnji prostorskih ureditev bo vplivno območje obsegalo zemljišča, ki so vključena v OPPN.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
6. člen
(vpliv in povezava s sosednjimi zemljišči)
Območje urejanje in širše je namenjeno bivanju. Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici. Po izgradnji objektov bo predstavljala dodatne obremenitve na prometni in komunalni ter energetski infrastrukturi v širšem območju, ki pa bo z realizacijo OPPN dodatno dograjena. Vpliv bivalnih razmer na sosednjih objektih se zaradi osončenja ne bo spremenil. Vplivi novogradenj z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi in hrupa, bodo optimalni.
V neposredni bližini je vsa infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo predvidenih objektov, vendar jo bo potrebno dograditi. Mimo območja obravnave poteka javna pot - Šolska ulica, ki jo je potrebno rekonstruirati in ob njej urediti hodnik za pešce. Na severni strani območja je potrebno zgraditi Prežihovo ulico.
Vrste načrtovanih objektov in površin ter opredelitev dejavnosti
7. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist.
8. člen
(vrste objektov)
1) Stavbe:
- stanovanjske stavbe - 11000 (parcele 3 - 37)
- nestanovanjske stavbe - 12301 - trgovske stavbe - avtosalon (prodaja, svetovanje in razstavljanje … brez servisa ali popravil) (parcela 2).
2) Gradbeni inženirski objekti
- dovozne ceste - A, A1 in B (parcele št. 39, 40 in 41)
- parkirišče za potrebe avtosalona - (parcela št. 1)
- zelene površine - park - (parcela št. 44).
- ureditev odvodnjavanja ob Šolski ulici (parcela št. 43)
3) Nezahtevni in enostavni objekti - za lastne potrebe
- ekološki otok - parcela št. 38.
9. člen
(vrste dejavnosti)
V območju OPPN so dovoljenje naslednje dejavnosti:
- območje stanovanj je namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim,
- spremljajoče dejavnosti v stanovanjskih hišah lahko zavzemajo max. 30% neto stanovanjske površine za samozaposlitev s področja:
J. informacijske in komunikacijske dejavnosti (62. Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezana dejavnosti, 63. Druge informacijske dejavnosti ...)
F. finančne in zavarovalniške dejavnosti (65. Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov (zavarovalniški agenti …))
M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (69. Pravne in računovodske dejavnosti, 71. Arhitekturno in tehnično projektiranje, 72. Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, 73. Oglaševanje in raziskovanje trga, 74. Druge strokovne in tehnične dejavnosti brez povzročanja prekomernih vplivov na okolje …)).
R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (90.03 Umetniško ustvarjanje)
S. Druge dejavnosti (96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost, 96.021 Frizerska dejavnost, 96.040 Dejavnosti za nego telesa in
- sorodne dejavnosti brez vplivov na okolje,
- dodatna parkirna mesta za dejavnost je potrebno zagotoviti na stavbnem zemljišču, dostava je možna z manjšimi dostavnimi kombiniranimi vozili.
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
10. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo objektov)
Pogoji za stanovanjske objekte
Velikost in zmogljivost objekta:
- Samostojno stoječe stanovanjske hiše so okvirnih tlorisnih mer 10 m x 12 m (120 m2), z možnostjo povečave tlorisa ali s prizidavo do 30% osnovne tlorisne površine kolikor to dopušča območje zazidljive parcele. Predlagano razmerje med pozidano in prosto površino, ki znaša 40:60 z upoštevanjem površine nezahtevnih in enostavnih objektov, ne sme biti prekoračeno.
- Objekti so podolgovatega tlorisa, s slemenom strehe v smeri daljše stranice, ki je praviloma vzporedno s plastnicami terena, z naklonom strešin 35° do 40°.
- Kjer to dopuščajo hidrološki in geotehnični pogoji, imajo objekti lahko tri etaže, klet s pritličjem in izkoriščeno podstrešje. V položnejšem severnem delu obravnave so zaradi visoke podtalnice objekti brez kleti. V primeru gradnje kleti so le-te vkopane v teren oziroma je pritlična plošča dvignjena max. 60 cm nad koto urejenega terena.
- Višina objekta v slemenu ne sme presegati 8.00 m nad koto urejenega terena, oziroma 7.40 m nad koto pritličja.
- Nulte kote objektov predstavljajo tlak v pritličju objekta, ki je predvidoma na koti od 293,50 m do 283,00 m n.m. v okviru predvidene tolerance in se višinsko prilagajajo naravnemu terenu.
Dvojček
Velikost in zmogljivost objekta:
- Dvojček je okvirnih zunanjih tlorisnih mer 16 m x 10 m, z možnostjo povečave tlorisa ali s prizidavo do 30% osnovne tlorisne površine. Upoštevati je potrebno razmerje med pozidano in prosto površino stavbnega zemljišča, ki znaša 40:60, z vključenimi površinami nezahtevnih in enostavnih objektov. Objekt je etažnosti pritličje + I. nadstropje ali pritličje in izkoriščeno podstrešje.
Avtosalon
Velikost in zmogljivost objekta:
- Samostojno stoječi objekt je tlorisne površine 200 m2 do 250 m2 z možnostjo povečave tlorisa v območju predvidenem za umestitev objekta. Objekt je etažnosti največ pritličje + I. nadstropje.
Oblikovanje zunanje podobe: objekti naj bodo arhitekturno oblikovani s povzemanjem elementov sosednjih kvalitetno oblikovanih objektov in arhitekturnih značilnosti območja. Dovoljena je klasična ali montažna gradnja.
Lega objekta na zemljišču:
Ulične fasade stanovanjskih objektov so postavljene ob gradbene črte, ki so od meje s cesto oddaljene 6.0 m oziroma 8.0 m. Stanovanjski objekti so na stiku z zemljiščem do parcelnih mej s sosedi oddaljeni najmanj 4.0 m, do meje OPPN je odmik najmanj 5.0 m. Objekte umeščamo ob gradbeno črto znotraj gradbene meje oziroma zazidljivega območja zemljiške parcele.
Izven okvirov gradbene meje je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, pod pogojem, da se ne posega v trase komunalnih vodov in da se ne preseže razmerja med pozidano in prosto površino stavbnega zemljišča, ki znaša 40:60.
Ureditev okolice objekta:
Zunanja ureditev objektov je individualna. Na zemljiško parcelo se izdela dovozna cesta v garažo oziroma na površine za parkiranje osebnih vozil. Preostale razpoložljive površine ob objektu se uredijo kot zelenica in se zasadijo. Morebitne premostitve višinskih razlik na terenu se izvedejo z zemeljskimi brežinami, kolikor to ni mogoče, pa s škarpami ali oporni zidovi, ki morajo biti primerno ozelenjeni.
Zemljiške parcele se lahko ogradijo z ograjami skupne višine največ 1.80 m, ki so transparentne izvedbe (žično pletivo, les, kovina ...), z vključenim coklom iz betona, kamna ... in ozelenjene. V območju cestnih priključkov in neposredni okolici ob cesti višina ograje in njena izvedba ne smeta ogrožati preglednosti pri vključevanju v promet.
Velikost in oblika stavbnega zemljišča
Meje stavbnih zemljišč so prikazane na grafični prilogi list št. 6 Zazidalna in ureditvena situacija. Na območju novih zemljiških parcel so s pomočjo gradbenih mej opredeljene površine za umeščanje stanovanjskih objektov in predvidene površine za ureditev dostopov, dovozov, parkiranje in podobno.
11. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)
Za nezahtevne (garaža, steklenjak - zimski vrt, uta - senčnica, bazen in škarpe …) in enostavne (nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjeno dvorišče …) objekte za lastne potrebe na območju urejanja veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
12. člen
(splošni pogoji)
Za vso gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo ter pri tem upoštevati zahteve upravljavcev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane odmike.
Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja.
Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom cest in dovozov k stavbam. Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
Načrtovana gospodarska javna infrastruktura zemljiških parcel obsega: gradnjo cest A, A1 in B, javnega vodovod za sanitarno in požarno vodo, kanalizacijo odpadnih in padavinskih vod, elektriko, telekomunikacije, plinsko instalacijo …
13. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Prometni režim pozidave se navezuje na obstoječ in predviden sistem mestnih ulic v tem delu mesta Slovenska Bistrica. Pogoj za realizacijo OPPN Kugl 2 je izvedba povezovalne ceste v podaljšku Šolske ulice (v coni “C” v Odloku o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo “KUGL” Slovenska Bistrica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/03 - 6. člen in 10. člen). Drugi pogoj je izvedba nove povezovalne ceste - Prežihove ulice, ki bo povezovala 2. osnovno šolo in Gimnazijo.
Glavna prometna žila je cesta A dolžine približno 341 m. Poteka v smeri sever-jug (pribl. 285 m), kjer se na severni strani priključuje na novo projektirano povezovalno cesto - Prežihovo ulico, proti zahodu se priključuje na Šolsko ulico s krakom dolžine pribl. 56 m na parc. št. 1134/27, ki je v privatni lasti. Južni krak ceste A1 v dolžini pribl. 59 m se konča kot slepa ulica z obračališčem v obliki kladiva in je ožjega profila. Omenjeni krak ima funkcijo dovozne ceste za največ 5 hiš. Proti zahodu je zazidava povezana še s cesto B. Povezovalna cesta B dolžine predvidoma 110 m poteka ob zelenih površinah ob 2. Osnovni šoli in se priključuje na asfaltirano cesto parc. št. 775/21, k.o. Slovenska Bistrica, približno v višini priključka na parkirišče ob bloku v Šolski ulici.
V območju pozidave je predvidena gradnja mestnih ulic za dvosmerni promet - kot sekundarna prometnica. Predviden profil ceste A in B je širine 7.10 m (2x2.50 m vozni pas (vozišče je šir. 5,00 m) + 1.60 m hodnik + 0.5 m bankina).
Na obračališču ceste A1 lahko z manevriranjem obrnejo osebna vozila in tovornjaki (smetarnik, gasilski avto ali tovorno vozilo za dostavo) dolžine do 8 m in z nosilnostjo do 6 t. Profil ceste je širine 5.50 m (2x2,00 m vozni pas (vozišče je šir. 4.0 m) in 2x0,75 m bankini).
Na posamezna stavbna zemljišča se uredijo cestni priključki šir. min. 2.50 m, z zavijalnimi radii min. 4.0 m. Možno je združevanje dveh priključkov za dva objekta na parcelni meji.
14. člen
(pogoji za mirujoči promet)
Parkiranje osebni vozil za stanovalce in obiskovalce bo urejeno na območju zemljiških parcel, kjer je potrebno predvideti zadosti veliko površino, na kateri bo zagotovljeno obračanje osebnih vozil. Peš dostopi v objekte bodo ob dovoznih poteh.
Ob cestah A in B se zgradi enostranski hodnik za pešce širine 1.60 m.
Za prehod iz območja obravnave na Ulico na Ajdov hrib in Špindlerjevo ulico se izdela pešpot širine 2.0 m do parcele št. 1244/19, k.o. Slovenska Bistrica.
15. člen
(vodovodno omrežje)
Območje prečka javni vodovod PVC 140, ki je v severnem delu ob 2. Osnovni šoli že prestavljen izven šolske ograje in je izdelan iz cevi LZ 150.
Pri pripravi OPPN je potrebno predvideti:
- zamenjavo in prestavitev obstoječega vodovoda PVC DN 140mm, zamenjava se izvede s cevmi iz duktilne litine DN 150 mm (predlagajo prestavitev v predvideno cesto A),
- zamenjavo obstoječega cevovoda AC DN 80 mm s cevmi iz duktilne litine DN 150 mm v obstoječi trasi,
- izgradnjo novega cevovoda, ki se v cesti A naveže na prestavljen cevovod iz duktilne litine DN 150 mm in naj bi potekal v cesti C, v nadaljevanju po Šolski ulici, ter se v zaključku naveže na zamenjan cevovod iz duktilne litine DN 150 (cevovod se izvede s cevmi iz duktilne litine DN 100),
- na vseh povezavah cevovodov je potrebno predvideti betonske vodotesne jaške z urejenim odvodnjavanjem, vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala, ter LŽ pokrovom 800x800 mm, ki ustreza pričakovanim obremenitvam (napis VODOVOD),
- priključki predvidenih objektov se bodo izvajali na zamenjan - prestavljen cevovod iz duktilne litine DN 150 mm in nov cevovod DN 100 mm.
- Priključitev na cevovoda, navedena v predhodni alineji, se izvede z navrtnimi zasuni, teleskopskimi vgradnimi garniturami, ter LŽ cestnimi kapami.
- Merilci porabe vode se lahko vgradijo le v zunanje termoizolacijske jaške, ki so minimalno odmaknjeni od parcelne meje in imajo zagotovljen dostop upravljavcu vodovodnega sistema.
- Vgradijo se lahko le vodomeri opremljeni z oddajnikom, ki avtomatsko zaznava porabo vode v objektu.
- Prevezave cevovodov, izvedbo hišnih priključkov in vgradnjo vodomerov lahko opravi le upravljavec vodovodnega sistema.
16. člen
(kanalizacijsko omrežje)
V severnem delu območja obravnave ob meji z 2. Osnovno šolo je zgrajen odvodni jarek za prevzem meteornih vod iz Ajdovega hriba. Jarek je odprt in se začenja in zaključuje z usedalnikom peska. Iztok iz jarka je priključen v kanal 600 meteorne kanalizacije, ki je zgrajena v območju 2. osnovne šole (iz cevi BC Ø 800 in v nadaljevanju Ø 1000). Vzporedno ob kanalu 600 poteka tudi meteorni kanal iz cevi PVC Ø 300.
Obstoječa kanalizacija poteka ob Šolski ulici, vendar ni dokončana.
Na območju predvidene pozidave se izvede ločen sistem kanalizacijskega omrežja (komunalne odpadne vode, padavinske odpadne vode) z upoštevanjem:
- komunalne odpadne vode se priključijo na obstoječi fekalni kanal DN 300 mm, ki je zaključen v severnem delu predvidene pozidave,
- odprti jarek padavinskih odpadnih voda, ki poteka ob meji OPPN, je potrebno kanalizirati vsaj v delu ob Šolski ulici, lahko pa se kanalizira v celoti do obstoječega meteornega kanala, ki je zaključen v severnem delu predvidene pozidave,
- gradnja greznic ni dovoljena,
- kanalizacijske priključke (fekalni, meteorni) je potrebno izvesti na vsa zemljišča oziroma parcele predvidene za pozidavo,
- v PGD projektni dokumentaciji je potrebno izdelati geodetski posnetek, iz katerega bodo razvidne kote dna jaškov, kote pokrovov jaškov, kote vtokov in iztokov, preseki in materiali cevi, tip kanalizacije (fekalna, meteorna).
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Območje obravnave prečka kablovod 20kV KBV TP Bloki 3-TP Špindlerjeva (k-364) in 0,4 kV nizkonapetostno in prostozračno omrežje TP Slo. Bistrica BLOKI 3 in TO Špindlerjeva.
Na mestih križanj in približevanj predvidenih objektov z elektroenergetskimi vodi in napravami je potrebno pri projektiranju in gradbenih delih upoštevati pogoje, ki jih predpisuje naslednja tipizacija in pravilnik:
- Tipizacija elektroenergetskih kablov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (tipizacija DES, januar 1981),
- Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73 (za nizkonapetostne vode).
Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati:
- prostozračno nizkonapetostno omrežje v območju OPPN bo potrebno odstraniti in zgraditi nove nadomestne kablovode,
- kablovode bo potrebno na odsekih, kjer bodo po končanih delih ostali pod povoznimi ali asfaltiranimi površinami, mehansko zaščititi s kabelsko kanalizacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo,
- objekti morajo biti od 20 kV kablovoda odmaknjeni min. 1,50 m,
- med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oziroma izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko zaščitene dele kablovodov ter preprečiti trajno odlaganje material ali posnetje materiala nad njim, po končanih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj.
Izdelana je strokovna podlaga za pripravo OPPN, ki jo je izdelal ELEKTRO Maribor d.d., s št. načrta 25/09-MO, v januarju 2009. Obravnava prestavitev obstoječega SN kablovoda na nove parcelne meje in ceste, od koder se ob Šolski ulici prestavljen kablovod priključuje v TP SB Bloki 3. Obstoječe NN omrežje ob skrajni zahodni meji obdelave se kablira v traso ob meji obdelave. V načrtu je prikaz izvedbe prestavitve SNO in izvedbe NN priključkov za napajanje stanovanjskih objektov.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja v upravljanju TELEKOM ali druge.
- Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekom Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
- Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24 urni dostop.
Izdelana je Idejna zasnova, št. načrta I0192050/09, v februarju 2009, ki jo je izdelal GVO d.o.o., za izvedbo optičnega dvopasovnega omrežja. Priključevanje uporabnikov bo možno od obstoječega kabelskega jaška KJ84, ki ga bo potrebno ustrezno dograditi. Kabli se uvlačijo v dvocevno PVC kanalizacijo do posameznega uporabnika.
19. člen
(javna razsvetljava)
V PGD dokumentaciji je potrebno upoštevati:
- varčne svetilke max. 36 W z ravnim steklom,
- pocinkani kandelabri klasične izvedbe višine 5 m na montažnih betonskih podstavkih.
20. člen
(omrežje KKS)
Na obrobju območja obravnave je obstoječe omrežje v upravljanju KABEL TV d.o.o.. Za vse posege v bližini obstoječih vodov si je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
V primeru predvidenega priklopa na KKS morajo biti notranje instalacije izvedene z zvezdiščem. Zaključek notranjih instalacijskih cevi je v podometno vgrajeni omarici na fasadi objekta, v kateri se zaključuje dovod cevne KKS.
21. člen
(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode)
Predvideno je ogrevanje objektov s pomočjo zemeljskega plina, s koncesionarjem Petrol plin d.d. oziroma uporaba drugega alternativnega obnovljivega vira energije.
Objekti, predvsem novogradnje, ki so locirani na območju “Kugl 2”, se za potrebe ogrevanja, priprave sanitarne tople vode, kuhanja in soproizvodnje električne energije priključijo na obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina, razen če za te namene uporabljajo obnovljive vire energije. Petrol Plin d.o.o. bo kot sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina za navedeni projekt izdal projektne pogoje in nato tudi soglasje k projektnim rešitvam.
22. člen
(odstranjevanje odpadkov)
V skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/02) je predvideno ločeno zbiranje odpadkov in ureditev ekološkega otoka. Le-ta mora ustrezati vsem sanitarno-tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Ekološki otok (EKO zbiralnica) mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu. Zbiralnica je predvidena na križišču ceste A in C.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varstvo pred hrupom)
Celotno območje obdelave je na podlagi Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki bi presegale mejne ravni hrupa (podnevi 60 dBA, ponoči 50 dBA).
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 105/05).
Ukrepi za zmanjšanje hrupa pri izvajanju plana so naslednji:
- Pri izvajanju gradbenih del naj se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.
24. člen
(varstvo zraka)
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 45/04). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekti bodo kot energent uporabljali zemeljski plin.
25. člen
(varovanje voda, vpliv na vodni režim ali stanje voda)
1. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na centralni čistilni napravi.
2. Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
3. Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hitri odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).
4. Ureditev odvodnega jarka za padavinske vode z dvema peskolovoma, v dolžini 206 m, naj bo izvedena v skladu s projektno dokumentacijo PZI - Odvod meteorne vode iz območja Kugla, ki jo je pod št. 794/08, junija 2008, izdelal HIGRA d.o.o.. Maribor.
5. Čiste padavinske vode iz streh se priključijo na javno kanalizacijo.
6. Odvajanje padavinskih odpadnih vod s parkirišč, cest in manipulativnih površin mora biti načrtovano preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
7. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
8. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda avtosalona in njegove okolice mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04). Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
9. Tla v prostorih avtosalona, kjer je možno razlitje olj ali drugih nevarnih snovi, morajo biti načrtovana brez talnih iztokov, v primeru izvedbe le-teh, pa morajo biti odpadne vode speljane po vodotesnem sistemu preko lovilca olj in usedalnika v kanalizacijo za padavinske odpadne vode. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
10. V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko sistema voda - voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir vertikalna zemeljska sonda, za kar je potrebno izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote v skladu s 125. členom ZV-1. Če gre za rabo vode po 125. členu ZV-1, izda vodno dovoljenje naslovni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je potrebno pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
26. člen
(varstvo narave)
Obravnavani poseg se ne nahaja v območju varstva narave.
27. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Obravnavane parcele ne ležijo v območju varstva kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
(varstvo pred požarom)
Požarno varstvo objektov na območju OPPN je urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi. Za zadostno oskrbo z vodo za gašenje je v ulici urejeno hidrantno omrežje.
Za potrebne protipožarne ločitve na podlagi 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah se uporabijo ustrezni gradbeni materiali. Razmiki med objekti bodo 8,0 m.
Zadostna nosilnost konstrukcije ter preprečitev širjenja požara po stavbi bo zagotovljena z izborom ustreznega gradbenega materiala in statično presojo.
Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja pri požaru po hodnikih in stopniščih ter zunanjih odprtih zelenih površinah. Dostopi in dovozi do objekta so omogočeni iz vseh strani. Delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene na dovozih in dostopih ter odprtih zelenih površinah.
29. člen
(varstvo pred potresom)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih.
30. člen
(obramba in zaščita)
Območje urejanja leži v rahlo padajočem terenu, ki ga ne ogrožajo poplave, erozija in plazovi. Pri temeljenju objektov je potrebno upoštevati Geotehnično poročilo ZRMK d.o.o., DN 2000022/2008.
Zaklonišč v skladu u Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti. V skladu s 64. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UOB) je potrebna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
31. člen
(prikaz parcelacije)
Predlog parcelacije je izdelan v državnem koordinatnem sistemu. Grafični prikaz je na listu 13 Načrt parcelacije. Mejne točke parcel so razvidne iz istega načrta.
+---------------+----------------+-----------------------------+
| Oznaka nove |        |      Namen      |
|  parcele  | (evidenčna)  |               |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|    1    |   625    |   Nadom. parkirišče   |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|    2    |   612    |     avtosalon     |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   3-14   |  594-835   |   Stanovanjska hiša   |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   1-14   |  9.427 m2  | Ulični niz 12 hiš+2 skupaj |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   15-21   |  556-869   |   Stanovanjske hiše   |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   15-21   |  4.841 m2  |  Južni del 7 hiš skupaj  |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   22-33   |  655-839   |   Stanovanjske hiše   |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   22-33   |  8.920 m2  | Osrednji del 12 hiš skupaj |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   34-37   |  539-589   |      dvojčka      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   34-37   |  2.254 m2  | Severni del 4 enote skupaj |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   38    |   100    |      Ekootok      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   39    |   2450   |      Cesta A      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   40    |   386    |    Krak ceste A1    |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   41    |   785    |      Cesta B      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   42    |    94    |      Peš pot      |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   43    |   326    |    Odvodni jarek    |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   38-43   |   4.141 m2  |Kom.+ cestna ureditev skupaj |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|   44    |   3.292 m2  |      Park       |
+---------------+----------------+-----------------------------+
|  Skupaj   |  32.875 m2  |    Površina OPPN    |
+---------------+----------------+-----------------------------+
Natančne površine zemljiških parcel oziroma stavbnih zemljišč se določijo v upravnem postopku geodetske odmere.
IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
32. člen
(etapnost izvedbe)
Prvo fazo izvedbe predstavlja parcelacija območja OPPN ter gradnja cestne, komunalne in energetske infrastrukture.
Druga faza je izgradnja posameznih stanovanjskih objektov in ureditev zelenih parkovnih površin v severnem delu območja OPPN.
33. člen
(pogoji in zahteve za izvajanje prostorskih ureditev)
V projektni dokumentaciji mora biti predviden način zaščite javnega komunalnega in cestnega omrežja ter bližnjih zemljišč in objektov.
X. TOLERANCE
34. člen
(dopustna odstopanja pri projektni dokumentaciji)
V grafični prilogi “Etapnost izvedbe prostorske ureditve in tolerance” ter prerezi so določeni tlorisni in višinski gabariti objektov. Natančne dimenzije se določijo v projektni dokumentaciji. Možno je odstopanje tlorisnih gabaritov stanovanjskih objektov v primeru, ko to dopušča območje zazidljivega dela parcele (znotraj gradbene meje), ki ne sme z vsemi nezahtevnimi in enostavnimi objekti skupaj presegati 40% površine zemljiške parcele.
Stanovanjski objekti so etažnosti klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje ali pritličje + izkoriščeno podstrešje oziroma pritličje + I. nadstropje. Gradnja kleti je dopustna na območju, kjer je podtalnica najmanj 2 m pod koto raščenega terena. Objekti v slemenu ne smejo biti višji kot 7.40 m nad koto pritličja oziroma 8.00 m nad koto urejenega terena.
Nezahtevni in enostavni objekti so na stiku z zemljiščem do mej s sosedi oddaljeni najmanj 1.50 m, dovozne ceste in utrjene površine 1.0 m, s soglasjem soseda se lahko odmik zmanjša. Medsosedske ograje so s soglasjem soseda mejaša lahko postavljene na mejo zemljiške parcele.
Odmiki od predlagane parcelacije s toleranco ±10% predlagane evidenčne površine posamezne zemljiške parcele so možni kot posledica PGD projektne dokumentacije za ceste. Zemljiške parcele za samostojne stanovanjske hiše so velika 539 m2 do 869 m2, za enoto dvojčka pa od 500 m2 do 600 m2.
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin, objektov ipd., navedene v tem OPPN, se natančno določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Na zemljiški parceli je potrebno zagotoviti površino za parkiranje najmanj dveh osebnih vozil, kolikor ni garaža zgrajena v objektu ali kot samostojni objekt. V primeru izvajanja dejavnosti se zgradijo dodatna parkirna mesta.
Tehnični elementi vzdolžnega in prečnega profila dovoznih cest upoštevajo zahtevane in zakonsko predpisane projektne vrednosti.
Druga odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN
35. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Financiranje izgradnje infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci energetskih, komunalnih naprav in cest ter Občino Slovenska Bistrica, za kar se sklene pogodba o opremljanju na osnovi 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in v skladu s 7. členom Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/10), v kateri se podrobneje definirajo obveznosti posameznih strank.
Pred pričetkom gradnje morajo investitorji pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
V času izvajanja del je potrebno zagotoviti nemotene dovoze in dostope do obstoječih objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo sosednjih objektov.
Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in gradbišče ne sme onesnaževati okolja.
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo in jo deponirati na primernem mestu v nasipu višine največ 2 m ob gradbišču. Po končanih gradbenih delih se humus uporabi za ureditev zunanjih zelenih površin.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
36. člen
(urejanje po prenehanju veljavnosti OPPN)
Do realizacije OPPN ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z OPPN, niso dovoljeni.
Po izgradnji vseh objektov in ureditev določenih v tem OPPN se območje ureja s prostorskim načrtom Občine Slovenska Bistrica.
Vse prometne površine obravnavane v tem OPPN se po izgradnji prenesejo v javno dobro.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
38. člen
(hramba sprejetega OPPN)
OPPN za stanovanjsko sosesko Kugl 2 je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenska Bistrica.
39. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2010-25/8
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost