Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela, stran 5526.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
Št. 600-13/2007
Koper, dne 23. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.)) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela (Uradne objave, št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS, št. 40/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti vrtca so:
1. P   85.100  Predšolska vzgoja
2. C   18.120  Drugo tiskanje
3. C   18.130  Priprava za tisk in objavo
4. C   18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
5. G   47.890  Trgovina na drobno na stojnicah
          in tržnicah z drugim blagom
6. G   47.910  Trgovina na drobno po pošti
          ali po internetu
7. G   47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
          prodajaln, stojnic in tržnic
8. H   49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški
          promet
9. I   55.209  Druge nastanitve za krajši čas
10. I  56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
11. I  56.290  Druga oskrba z jedmi
12. J  58.110  Izdajanje knjig
13. J  58.140  Izdajanje revij in druge periodike
14. J  58.190  Drugo založništvo
15. J  59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih
          zapisov in muzikalij
16. J  62.020  Svetovanje o računalniških napravah in
          programih
17. J  62.090  Druge z informacijsko tehnologijo
          in računalniškimi storitvami
          povezane dejavnosti
18. J  63.110  Obdelava podatkov in s tem
          povezane dejavnosti
19. J  63.990  Drugo informiranje
20. L  68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih
          ali najetih nepremičnin
21. M  74.300  Prevajanje in tolmačenje
22. N  77.110  Dajanje lahkih motornih vozil
          v najem in zakup
23. N  77.210  Dajanje športne opreme v najem
          in zakup
24. N  77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
          najem in zakup
25. N  77.330  Dajanje pisarniške opreme
          in računalniških naprav v najem
          in zakup
26. N  77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
          in opredmetenih sredstev v najem
          in zakup
27. N  82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in
          druge posamične pisarniške
          dejavnosti
28. N  82.300  Organiziranje razstav, sejmov,
          srečanj
29. P  85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje
          in usposabljanje na področju športa in
          rekreacije
30. P  85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje
          in usposabljanje na področju kulture in
          umetnosti
31. P  85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
          izpopolnjevanje in usposabljanje
32. P  85.600  Pomožne dejavnosti
          za izobraževanje
33. R  90.010  Umetniško uprizarjanje
34. R  90.040  Obratovanje objektov
          za kulturne prireditve
35. R  91.011  Dejavnost knjižnic
36. R  93.110  Obratovanje športnih objektov
37. R  93.190  Druge športne dejavnosti
38. R  93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov
39. R  93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti
          za prosti čas«.
2. člen
V 5. členu se peta alinea prvega odstavka nadomesti z besedilom:
»- Enota Ankaran, Bevkova 1, Ankaran, 6280«.
3. člen
Besedilo petega odstavka 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca je sestavljen skladno z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Svet vrtca se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih najmanj dve tretjini članov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-13/2007
Koper, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Semedella
N. 600-13/2007
Capodistria, 23 aprile 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 - testo unico ufficiale 5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, (64/09 - rettifica, 65/09 - rettifica)) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune Città di Capodistria, nella seduta del 22 aprile 2010, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Semedella
Articolo 1
Il testo dell'articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Asilo infantile di Semedella (Bollettino Ufficiale nn. 24/98, 24/2000, e Gazzetta Ufficiale della RS n. 40/07) è modificato e recita come segue:
»Il giardino d’infanzia svolge le seguenti attività:
1. P    85.100  Educazione prescolare
2. C    18.120  Altre stampe
3. C    18.130  Lavori preliminari alla stampa ed alla
           pubblicazione
4. C    18.200  Riproduzione di incisioni
           e registrazioni
5. G    47.890  Vendita al dettaglio di altre merci
           ai mercati e sulle bancarelle
6. G    47.910  Vendita al dettaglio postale
           od on-line
7. G    47.990  Altro commercio al dettaglio fuori
           delle rivendite, delle bancarelle
           e dei mercati
8. H    49.391  Trasporto passeggeri stradale
           interurbano ed altro
9. I    55.209  Altri alloggi per brevi soggiorni
10. I   56. 210  Preparazione e fornitura occasionale di
           pasti
11. I   56.290  Altra fornitura di pasti
12. J   58.110  Edizione di libri
13. J   58.140  Edizione di riviste e periodici
14. J   58.190  Altre edizioni
15. J   59.200  Incisione ed edizione di registrazioni
           audio e musiche
16. J   62.020  Consulenza per attrezzature
           e programmi informatici
17. J   62.090  Altre attivita connesse alle tecnologie
           e servizi informatici
18. J   63.110  Elaborazione dati ed attivita ad essa
           connesse
19. J   63.990  Altre attivita d’informazione
20. L   68.200  Locazione e gestione di immobili propri
           o affittati
21. M   74.300  Servizi di traduzione
           e interpretazione
22. N   77.110  Noleggio e affitto di autovetture
23. N   77.210  Noleggio e affitto di attrezzature
           sportive
24. N   77.290  Noleggio e affitto di altri beni
           di largo consumo
25. N   77.330  Noleggio e affitto di attrezzature
           da ufficio ed informatiche
26. N   77.390  Noleggio e affitto di altre macchine,
           attrezzature e immobilizzazioni
27. N   82.190  Fotocopiatura, preparazione
           di documenti ed altre attivita
           specifiche d'ufficio
28. N   82.300  Allestimento di mostre,
           organizzazione di fiere, convegni
29. P   85.510  Formazione, perfezionamento
           ed aggiornamento nel settore
           sportivo e ricreativo
30. P   85.520  Formazione, perfezionamento
           ed aggiornamento nel settore
           culturale ed artistico
31. P   85.590  Formazione, perfezionamento
           ed aggiornamento, non classificati
           altrove
32. P   85.600  Attivita ausiliarie connesse alla
           formazione
33. R   90.010  Spettacoli artistici
34. R   90.040  Gestione di strutture per eventi
           culturali
35. R   91.011  Attivita di biblioteche
36. R   93.110  Gestione di impianti sportivi
37. R   93.190  Altre attivita sportive
38. R   93.210  Attivita dei parchi di divertimento
39. R   93.299  Attivita del tempo libero non
           classificate altrove.«
Articolo 2
Nell'articolo 5, il quinto alinea si sostituisce con il seguente testo:
»- Unità Ancarano, Via Bevk 1, 6280 Ancarano,«.
Articolo 3
Il testo del quinto comma dell’articolo 7 è modificato e recita come segue:
»La composizione del consiglio dell’asilo infantile è stabilita con la legge che disciplina l’organizzazione ed il finanziamento dell’educazione e dell’istruzione.«
All’articolo 7 si aggiunge il seguente nuovo ottavo comma:
»Il consiglio dell’asilo infantile può costituirsi, quando sono stati eletti ovvero nominati almeno due terzi dei membri dello stesso.«
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 600-13/2007
Capodistria, 22 aprile 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost