Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1958. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Metlika, stran 5536.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 26. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Metlika
I.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Metlika.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ali županjo ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana ali županjo, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na vnovičnem glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v Občinski svet ali za volitve župana ali županje, se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Metlika v roku 30 dni po predložitvi poročila Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98).
Št. 040-3/2010
Metlika, dne 6. maja 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost