Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini, stran 5515.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
Št. 026-20/96
Koper, dne 23. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.)) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
1. člen
Besedilo 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini (Uradne objave, št. 8/97, 15/99, in Uradni list RS, št. 40/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. P   85.200   Osnovnošolsko izobraževanje
2. C   18.120   Drugo tiskanje
3. C   18.130   Priprava za tisk in objavo
4. C   18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
5. G   47.890   Trgovina na drobno na stojnicah
           in tržnicah z drugim blagom
6. G   47.910   Trgovina na drobno po pošti
           ali po internetu
7. G   47.990   Druga trgovina na drobno zunaj
           prodajaln, stojnic in tržnic
8. H   49.391   Medkrajevni in drug cestni potniški
           promet
9. I   55.209   Druge nastanitve za krajši čas
10. I   56. 210   Priložnostna priprava in dostava jedi
11. I   56.290   Druga oskrba z jedmi
12. J   58.110   Izdajanje knjig
13. J   58.140   Izdajanje revij in druge periodike
14. J   58.190   Drugo založništvo
15. J   59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
           in muzikalij
16. J   62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
           programih
17. J   62.090   Druge z informacijsko tehnologijo
           in računalniškimi storitvami povezane
           dejavnosti
18. J   63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane
           dejavnosti
19. J   63.990   Drugo informiranje
20. L   68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih
           ali najetih nepremičnin
21. M   74.300   Prevajanje in tolmačenje
22. N   77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem
           in zakup
23. N   77.210   Dajanje športne opreme v najem
           in zakup
24. N   77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
           v najem in zakup
25. N   77.330   Dajanje pisarniške opreme
           in računalniških naprav v najem
           in zakup
26. N   77.390   Dajanje drugih strojev, naprav
           in opredmetenih sredstev v najem
           in zakup
27. N   82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov
           in druge posamične pisarniške
           dejavnosti
28. N   82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
29. P   85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje
           in usposabljanje na področju športa
           in rekreacije
30. P   85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje
           in usposabljanje na področju kulture
           in umetnosti
31. P   85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
           izpopolnjevanje in usposabljanje
32. P   85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
33. R   90.010   Umetniško uprizarjanje
34. R   90.040   Obratovanje objektov za kulturne
           prireditve
35. R   91.011   Dejavnost knjižnic
36. R   93.110   Obratovanje športnih objektov
37. R   93.190   Druge športne dejavnosti
38. R   93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
39. R   93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti
           za prosti čas«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole je sestavljen skladno z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Svet šole se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih najmanj dve tretjini članov.«
3. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje dejavnosti, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-20/96
Koper, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare Dr. Aleš Bebler - Primož Crevatini
N. 026-20/96
Capodistria, 23 aprile 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 - testo unico ufficiale, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, (64/09 - rettifica, 65/09 - rettifica)) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune Città di Capodistria, nella seduta del 22 aprile 2010, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare Dr. Aleš Bebler - Primož Crevatini
Articolo 1
Il testo dell'articolo 4 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Scuola elementare Dr. Aleš Bebler - Primož Crevatini (Bollettino Ufficiale nn. 8/97, 15/99, e Gazzetta Ufficiale della RS n. 40/07) è modificato e recita come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. P   85.200  Istruzione elementare
2. C   18.120  Altre stampe
3. C   18.130  Lavori preliminari alla stampa ed alla
          pubblicazione
4. C   18.200  Riproduzione di incisioni e
          registrazioni
5. G   47.890  Vendita al dettaglio di altre merci
          ai mercati e sulle bancarelle
6. G   47.910  Vendita al dettaglio postale od on-line
7. G   47.990  Altro commercio al dettaglio fuori delle
          rivendite, delle bancarelle e dei
          mercati
8. H   49.391  Trasporto passeggeri stradale
          interurbano ed altro
9. I   55.209  Altri alloggi per brevi soggiorni
10. I  56. 210  Preparazione e fornitura occasionale di
          pasti
11. I  56.290  Altra fornitura di pasti
12. J  58.110  Edizione di libri
13. J  58.140  Edizione di riviste e periodici
14. J  58.190  Altre edizioni
15. J  59.200  Incisione ed edizione di registrazioni
          audio e musiche
16. J  62.020  Consulenza per attrezzature
          e programmi informatici
17. J  62.090  Altre attivita connesse alle tecnologie
          e servizi informatici
18. J  63.110  Elaborazione dati ed attivita ad essa
          connesse
19. J  63.990  Altre attivita d’informazione
20. L  68.200  Locazione e gestione di immobili propri
          o affittati
21. M  74.300  Servizi di traduzione e interpretazione
22. N  77.110  Noleggio e affitto di autovetture
23. N  77.210  Noleggio e affitto di attrezzature
          sportive
24. N  77.290  Noleggio e affitto di altri beni
          di largo consumo
25. N  77.330  Noleggio e affitto di attrezzature
          da ufficio ed informatiche
26. N  77.390  Noleggio e affitto di altre macchine,
          attrezzature e immobilizzazioni
27. N  82.190  Fotocopiatura, preparazione
          di documenti ed altre attivita
          specifiche d'ufficio
28. N  82.300  Allestimento di mostre, organizzazione
          di fiere, convegni
29. P  85.510  Formazione, perfezionamento ed
          aggiornamento nel settore sportivo
          e ricreativo
30. P  85.520  Formazione, perfezionamento ed
          aggiornamento nel settore culturale
          ed artistico
31. P  85.590  Formazione, perfezionamento
          ed aggiornamento, non classificati
          altrove
32. P  85.600  Attivita ausiliarie connesse alla
          formazione
33. R  90.010  Spettacoli artistici
34. R  90.040  Gestione di strutture per eventi
          culturali
35. R  91.011  Attivita di biblioteche
36. R  93.110  Gestione di impianti sportivi
37. R  93.190  Altre attivita sportive
38. R  93.210  Attivita dei parchi di divertimento
39. R  93.299  Attivita del tempo libero
          non classificate altrove.«
Articolo 2
Il testo del primo comma dell’articolo 9 è modificato e recita come segue:
»La composizione del consiglio scolastico è stabilita con la legge che disciplina l’organizzazione ed il finanziamento dell’educazione e dell’istruzione.«
All’articolo 9 si aggiunge il seguente nuovo quinto comma:
»Il consiglio scolastico può costituirsi, quando sono stati eletti ovvero nominati almeno due terzi dei membri dello stesso.«
Articolo 3
Nel terzo comma dell’articolo 20 del decreto, la prima frase è modificata e recita come segue:
»Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria attività, è destinato alla copertura delle spese materiali nonché alla manutenzione straordinaria ed agli investimenti e, previo consenso dei cofondatori, anche ai salari.«
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 026-20/96
Capodistria, 22 aprile 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost