Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper, stran 5523.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
Št. 600-12/2007
Koper, dne 23. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 (64/09 - popr., 65/09 - popr.)) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper (Uradne objave, št. 24/98, 24/00, in Uradni list RS, št. 40/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti vrtca so:
1. P   85.100   Predšolska vzgoja
2. C   18.120   Drugo tiskanje
3. C   18.130   Priprava za tisk in objavo
4. C   18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
5. G   47.890   Trgovina na drobno na stojnicah
          in tržnicah z drugim blagom
6. G   47.910   Trgovina na drobno po pošti
          ali po internetu
7. G   47.990   Druga trgovina na drobno zunaj
          prodajaln, stojnic in tržnic
8. H   49.391   Medkrajevni in drug cestni potniški
          promet
9. I   55.209   Druge nastanitve za krajši čas
10. I  56. 210  Priložnostna priprava in dostava jedi
11. I  56.290   Druga oskrba z jedmi
12. J  58.110   Izdajanje knjig
13. J  58.140   Izdajanje revij in druge periodike
14. J  58.190   Drugo založništvo
15. J  59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
          in muzikalij
16. J  62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
          programih
17. J  62.090   Druge z informacijsko tehnologijo
          in računalniškimi storitvami povezane
          dejavnosti
18. J  63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane
          dejavnosti
19. J  63.990   Drugo informiranje
20. L  68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih
          ali najetih nepremičnin
21. M  74.300   Prevajanje in tolmačenje
22. N  77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem
          in zakup
23. N  77.210   Dajanje športne opreme v najem
          in zakup
24. N  77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
          v najem in zakup
25. N  77.330   Dajanje pisarniške opreme
          in računalniških naprav v najem in
          zakup
26. N  77.390   Dajanje drugih strojev, naprav
          in opredmetenih sredstev v najem
          in zakup
27. N  82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov
          in druge posamične
          pisarniške dejavnosti
28. N  82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
29. P  85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje
          in usposabljanje na področju športa
          in rekreacije
30. P  85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje
          in usposabljanje na področju kulture
          in umetnosti
31. P  85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
          izpopolnjevanje in usposabljanje
32. P  85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
33. R  90.010   Umetniško uprizarjanje
34. R  90.040   Obratovanje objektov za kulturne
          prireditve
35. R  91.011   Dejavnost knjižnic
36. R  93.110   Obratovanje športnih objektov
37. R  93.190   Druge športne dejavnosti
38. R  93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
39. R  93.299   Drugje nerazvrščene dejavnosti
          za prosti čas«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah, se v okviru vrtca organizirajo naslednje enote:
- Enota Kekec, Koper, Župančičeva ulica, št. 23/a,
- Enota Ribica, Koper, Ferrarska ulica, št. 17,
- Enota Šalara-Polžek, Koper, Vanganelska cesta, št. 87,
- Enota Vanganel - Pikapolonica, Koper, Bonini 1a,
- Enota Bertoki, Koper, Cesta borcev 10,
- Enota Pobegi - Zajček, Pobegi, Cesta I. Istrske brigade 52.«
3. člen
Besedilo petega odstavka 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca je sestavljen skladno z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Svet vrtca se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih najmanj dve tretjini članov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-12/2007
Koper, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Capodistria
N. 600-12/2007
Capodistria, 23 aprile 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 - testo unico ufficiale 5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, (64/09 - rettifica, 65/09 - rettifica)) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune Città di Capodistria, nella seduta del 22 aprile 2010, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo infantile di Capodistria
Articolo 1
Il testo dell'articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed educazione Asilo infantile di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 24/98, 24/2000, e Gazzetta Ufficiale della RS n. 40/07) è modificato e recita come segue:
»Il giardino d’infanzia svolge le seguenti attività:
1. P 85.100   Educazione prescolare
2. C 18.120   Altre stampe
3. C 18.130   Lavori preliminari alla stampa
         ed alla pubblicazione
4. C 18.200   Riproduzione di incisioni
         e registrazioni
5. G 47.890   Vendita al dettaglio di altre merci
         ai mercati e sulle bancarelle
6. G 47.910   Vendita al dettaglio postale
         od on-line
7. G 47.990   Altro commercio al dettaglio fuori delle
         rivendite, delle bancarelle
         e dei mercati
8. H 49.391   Trasporto passeggeri stradale
         interurbano ed altro
9. I 55.209   Altri alloggi per brevi soggiorni
10. I56. 210   Preparazione e fornitura occasionale di
         pasti
11. I56.290   Altra fornitura di pasti
12. J58.110   Edizione di libri
13. J58.140   Edizione di riviste e periodici
14. J58.190   Altre edizioni
15. J59.200   Incisione ed edizione di registrazioni
         audio e musiche
16. J62.020   Consulenza per attrezzature
         e programmi informatici
17. J62.090   Altre attivita connesse alle tecnologie
         e servizi informatici
18. J63.110   Elaborazione dati ed attivita ad essa
         connesse
19. J63.990   Altre attivita d’informazione
20. L68.200   Locazione e gestione di immobili propri
         o affittati
21. M74.300   Servizi di traduzione
         e interpretazione
22. N77.110   Noleggio e affitto di autovetture
23. N77.210   Noleggio e affitto di attrezzature
         sportive
24. N77.290   Noleggio e affitto di altri beni di
         largo consumo
25. N77.330   Noleggio e affitto di attrezzature da
         ufficio ed informatiche
26. N77.390   Noleggio e affitto di altre macchine,
         attrezzature e immobilizzazioni
27. N82.190   Fotocopiatura, preparazione
         di documenti ed altre attivita
         specifiche d'ufficio
28. N82.300   Allestimento di mostre,
         organizzazione di fiere, convegni
29. P85.510   Formazione, perfezionamento ed
         aggiornamento nel settore sportivo
         e ricreativo
30. P85.520   Formazione, perfezionamento ed
         aggiornamento nel settore culturale ed
         artistico
31. P85.590   Formazione, perfezionamento
         ed aggiornamento, non classificati
         altrove
32. P85.600   Attivita ausiliarie connesse alla
         formazione
33. R90.010   Spettacoli artistici
34. R90.040   Gestione di strutture per eventi
         culturali
35. R91.011   Attivita di biblioteche
36. R93.110   Gestione di impianti sportivi
37. R93.190   Altre attivita sportive
38. R93.210   Attivita dei parchi di divertimento
39. R93.299   Attivita del tempo libero non
         classificate altrove.«
Articolo 2
Il testo del primo comma dell'articolo 5 è modificato e recita come segue:
»Ai fini di esercitare il programma destinato ai bambini di età prescolare in diversi siti, vengono costituite, nell’ambito dell’ente, le seguenti unità dislocate:
- Unità Kekec, Capodistria, Via Župančič n° 23/a,
- Unità Ribica, Capodistria, Via Ferrara, n° 17,
- Unità Sallara - Polžek, Capodistria, Strada di Vanganello, n° 87,
- Unità di Vanganello - Pikapolonica, Capodistria, Bonini n° 1/a,
- Unità di Bertocchi, Capodistria, Strada dei combattenti, n° 10,
- Unità di Pobegi - Zajček, Pobegi, Cesta I. Istrske brigade n° 52.«
Articolo 3
Il testo del quinto comma dell’articolo 7 è modificato e recita come segue:
»La composizione del consiglio dell’asilo infantile è stabilita con la legge che disciplina l’organizzazione ed il finanziamento dell’educazione e dell’istruzione.«
All’articolo 7 si aggiunge il seguente nuovo ottavo comma:
»Il consiglio dell’asilo infantile può costituirsi, quando sono stati eletti ovvero nominati almeno due terzi dei membri dello stesso.«
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 600-12/2007
Capodistria, 22 aprile 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost