Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1847. Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1848. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem
1849. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih
1850. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
1851. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
1852. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
1853. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
1854. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme
1855. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom
1932. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje

Drugi akti

1934. Preklic objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice

MINISTRSTVA

1856. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu
1857. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
1858. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2010/2011, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2009/2010
1859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
1861. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
1862. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009
1863. Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1864. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
1865. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2010

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1866. Sklepi o razrešitvi in imenovanju v okrajnih volilnih komisijah

OBČINE

Ajdovščina

1867. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Benedikt

1868. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt

Brezovica

1869. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom
1870. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

1871. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Brežice

Cankova

1872. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Celje

1873. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec«
1874. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju Zvodenskega hriba
1875. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Aljažev hrib – JV del

Črna na Koroškem

1876. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2009
1877. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2010
1878. Letni program športa Občine Črna na Koroškem za leto 2010

Gorje

1879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2009

Hrpelje-Kozina

1880. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Ig

1881. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ilirska Bistrica

1882. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Kamnik

1883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda

Kobarid

1884. Sprememba Statuta Občine Kobarid
1885. Tržni red tržnice v Kobaridu
1886. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid
1887. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
1888. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem
1889. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu
1890. Sklep o cenah prostorov
1891. Sklep o ceniku uporabe tržnice

Koper

1892. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper
1893. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper

Metlika

1927. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Metlika
1928. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1929. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Mozirje

1894. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2009
1895. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Mozirje

Novo mesto

1896. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistično območje Ždinja vas

Puconci

1897. Sklep o ceni najemnine za najete grobove

Rogatec

1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2010

Slovenske Konjice

1898. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice
1899. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Slovenske Konjice
1900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
1902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
1903. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
1904. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat (Uradni list RS, št. 4/01) po skrajšanem postopku
1905. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenske Konjice in območja dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95) po skrajšanem postopku
1906. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) po skrajšanem postopku
1907. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah po skrajšanem postopku
1908. Nadomestni sklep o začetku priprave dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 46/09 z dne 19. 6. 2009

Straža

1909. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža
1910. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža
1911. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža
1912. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
1913. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Straža
1914. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Šempeter-Vrtojba

1915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
1916. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Šentjur

1917. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2009

Šentrupert

1918. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šentrupert

Škofja Loka

1919. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2008
1920. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe

Škofljica

1921. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2009

Tišina

1931. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Trebnje

1922. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«
1923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
1924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi enote kulturne dediščine »romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik lokalnega pomena

Turnišče

1925. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za poslovno trgovsko cono v Turnišču na območju enote urejanja TU19

Vransko

1926. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

POPRAVKI

1933. Popravek Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Bunčani

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti